Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

Rozhovor V KST nefunguje pluralita názorov

Valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov, na ktorom sa bude voliť nové vedenie KST, sa uskutoční o necelý mesiac. Už teraz je jasné, že kandidáti na post predsedu budú dvaja - súčasný predseda Miroslav Herchl a predseda Klubu Bratislavských Turistov – Regionálnej rady KST Peter Perhala. Rozhovor s M. Herchlom sme vám už priniesli, v tomto rozhovore bude mať priestor na vysvetlenie svojich volebných plánov a zodpovedanie ďalších otázok, ktoré zaujímajú turistickú verejnosť, Peter Perhala.

Predvolebná kampaň sa vyostruje

Na júnovom valnom zhromaždení KST kandidujete na predsedu KST??
Áno.

Aký je váš volebný program?
Je zložité predstaviť dopredu volebný program, nakoľko ho teraz pripravujem, s ľuďmi, ktorí mi dali dôveru a mali by záujem fungovať vo Výkonnom výbore (VV) pod mojím predsedníctvom. Okrem toho, keby som prezradil konkrétne kroky, ktoré plánujem urobiť po prípadnom nástupe do funkcie, mohol by som nahrať svojmu protikandidátovi. So svojím volebným programom vystúpim na valnom zhromaždení (VZ) 5. júna a tam sa delegáti s hlasom rozhodujúcim a hostia dozvedia môj konkrétny program. O iných veciach, ako KST funguje, a čo by sa malo zmeniť, sa môžeme porozprávať.

A čo by sa malo zmeniť?
Všetko. Činnosť KST na centrálnej úrovni, okrem hlavných podujatí, je takmer nulová. Obrovská záslužná činnosť sa rozvíja na regionálnej a miestnej, klubovej úrovni – každý víkend rôznorodé turistické výlety doma i v zahraničí, organizované vyše 400 klubmi a odbormi, regionálne turistické pochody, organizované Regionálnymi radami (RR). Výstavba rozhľadní po celom Slovensku. Ale to všetko bez akéhokoľvek prispenia metodického, finančného, organizačného či aspoň morálneho ústredia KST alebo VV KST. Sú síce celoslovenské podujatia, ale podpora finančná a organizačná je mizerná.

[ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

Ďalej je to podpora značkovania, čo je hlavná prezentácia KST na verejnosti, ďalej sú to chaty, majetok a ekonomika KST, ktoré by sa mali sprehľadniť – tok financií a obehu peňazí, či už cez s. r. o Tourservis, alebo cez ekonomiku a rozpočet KST, ktoré sú v súčasnosti dosť neprehľadné a členská základňa si to všíma a je s tým nespokojná. Malo by sa zmeniť aj fungovanie sekretariátu KST, ktorý je v dosť zlom technickom stave – je tu dva a pol pracovníka, ktorí nepôsobia ako celok pre celú členskú základňu, nemali by fungovať len pre výkonný výbor. Sekretariát by sa mal modernizovať po stránke elektronizácie, práca by mala byť zjednodušená, kúpiť nejaký softvér na administratívu – na to treba peniaze a tak by sa mal sprehľadniť tok peňazí v KST, potom by sa zistilo, kde sú peniaze skryté a na čo by sa dali použiť.

Mal by sa zmeniť vzťah sekcií a komisií k VV. Ich názory a rozhodnutia by mali byť smerodajné pre VV, lebo majú konkrétny dosah na problematiku v KST. Lebo v súčasnosti, ak niečo navrhnú, VV to môže zmeniť. Rovnako Regionálne rady. VV by nemal centralizovať činnosť KST, ale mal by slúžiť práve sekciám a RR. Predsedovia sekcií by mali mať možno právo veta na rozhodnutia VV.

Na sekretariáte sa veľké finančné prostriedky vynakladajú na kancelárske potreby, poštovné a rozmnožovanie, v súčasnej dobe e-mailu a internetu je to dosť podstatná položka. Mali by sa obmedziť výdavky na medzinárodnú činnosť, lebo pri súčasných finančných podmienkach KST je veľký hazard, že sa vynakladá až 3000,- € ročne na medzinárodnú činnosť, ktorú nereprezentujú len členské poplatky v medzinárodných organizáciách, ale aj pracovné cesty funkcionárov, to je ten problém, že by to nemalo byť – medzinárodné kontakty by mali prinášať konkrétne výsledky v konkrétnych druhoch turistiky.

Aké funkcie ste doteraz zastávali v KST? Aké funkcie zastávate v KST v súčasnosti?
Pred štyrmi rokmi som bol zvolený na VZ za člena VV pre propagáciu, zahraničné vzťahy a cestovný ruch, posledné štyri roky som bol aj členom troch sekcií – Sekcie pešej turistiky, Rady mládeže a Komisie značenia. Z titulu svojej funkcie vo VV som bol zároveň aj predsedom Propagačnej komisie KST.

Som členom redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska. Posledný rok som aj predseda RR KST v Bratislave – Klubu bratislavských turistov (KBT).

Akými reálnymi výsledkami z Vašej doterajšej práce v KST sa môžete prezentovať?
Snažil som sa v propagačnej oblasti zviditeľniť viac KST ako člen redakčnej rady Krás Slovenska, žiaľ, KST má podľa môjho názoru uzavretú dosť nevýhodnú zmluvu s nakladateľom časopisu, ktorá obmedzuje propagáciu KST len na štyri strany tohto časopisu. Samozrejme, tá spolupráca sa po mojom nástupe ako člena redakčnej rady zlepšila, nakoľko boli uverejnené články nad rozsah týchto štyroch strán, nielen informácie z činnosti nášho klubu, ale aj veci, ktoré by zaujali širokú verejnosť.

K propagácii by som chcel povedať, že sa robí veľmi ťažko, keď v rozpočte KST je na ňu vyčlenených ročne 1700,- €, v súčasnosti z tohto okolo 1000,- € pohltí ročná faktúra spoločnosti, ktorá nám spravuje internetovú stránku. Pred štyrmi rokmi som predložil návrh propagácie výkonnému výboru, žiaľ, VV ho neschválil. Čo sa mi podarilo, je, že na smerovkách a tabuľkách pri značení sa už nepoužíva skratka KST, ale celý názov Klub slovenských turistov, aby verejnosť pochopila, čo tá skratka znamená. Chcel som zmeniť aj internetovú stránku, nakoľko je v súčasnosti spiaca krásavica, je veľmi pekná, ale z môjho pohľadu nefunkčná a nezohľadňuje potreby členov a verejnosti.

K stránke sa ešte dostaneme, poďme ešte k tým konkrétnym výsledkom.
V roku 2007 sa mi podarilo presvedčiť VV Klubu rakúskych turistov (ÖTK), aby dal 50 % zľavu na svojich 54 chatách všetkým členom KST na platný členský preukaz. Je o tom aj oficiálny zápis z VV ÖTK, že tieto zľavy som vybavil ja. Mrzí ma, že súčasný predseda to prezentuje ako svoj úspech, prezentuje to len z toho hľadiska, že je predseda medzinárodnej komisie, a toto spadá do jeho činnosti.

Snažil som sa o to, aby sa v informačných a propagačných materiáloch k celoslovenským podujatiam, ktoré organizujú kluby v regiónoch, nevynechávalo logo KST, čo v minulosti nebolo jasné, že ide o podujatie KST. Niekoľkokrát som predkladal VV návrh na vyhotovenie log a ich umiestnenie na chatách vo vlastníctve KST, ale vždy mal VV k návrhu pripomienky, ktoré úplne zmenili predkladaný návrh.

Ťažko budú asi ľudia veriť tomu, čo v súčasnom rozhovore poviem, ale ako člen VV som sa snažil celé 4 roky zúčastňovať na všetkých zasadaniach výkonného výboru, sekcií a komisií či valného zhromaždenia s. r. o. Turservis KST. Chýbal som len raz na zasadnutí VV v roku 2007 a v roku 2009 3x. Pričom VV zasadá raz alebo 2x do mesiaca. Ide o to, že zápisnice z VV sa nepíšu formou, čo kto navrhol, čo sa odhlasovalo a čo nie, píše sa len to, čo sa odhlasovalo, čo bolo priechodné. Čiže keď som aj dával návrhy, tak nikdy v zápisnici nebolo, aký som dal návrh a či bol úspešný. Stretávam sa teraz s tým, že keď som ohlásil svoju kandidatúru a rozprávam sa s predsedami regionálnych rád po Slovensku, tak mi hovoria, že som síce člen VV 4 roky, ale zo zápisníc nie je jasné, že som v tom VV za tie 4 roky niečo urobil.

A vy by ste tento systém zmenili?
Určite by sa mal zmeniť. Napríklad vzorom zápisníc je možno zápisnica z nášho KBT, ktorého som predsedom, je tam každý návrh, ktorý sa predložil, je tam napísané, ako sa hlasovalo. Okrem toho by ju mal aj niekto overiť, v prípade nášho RR sú to členovia VV, a až potom sa posiela členským klubom a odborom.

Po prípadnom zvolení budete zastávať všetky vyššie menované funkcie?
V prípade, že budem zvolený za predsedu KST, vzdám sa svojich funkcií v sekcii pešej turistiky, rade mládeže a komisie značenia, aby členská základňa nemala pocit, že uprednostňujem niektorú sekciu. Ak budem predseda KST, zároveň budem predseda medzinárodnej komisie a predseda VV. Takisto uvažujem, že sa vzdám doterajších funkcií, aj keď nebudem zvolený.

A čo predseda KBT?
Tam mienim zostať, klub sme rozbehli, zreformovali, naštartovali činnosť, financovanie v obrovských rozmeroch a myslím, že členská základňa v Bratislave začína byť spokojná.

Aké je Vaše zamestnanie?
Som zamestnaný v Rakúskom turistickom klube na sekretariáte, na plný úväzok.

A to budete všetko stíhať?
Budem sa snažiť to stíhať. Dostal som aj pracovné ponuky v Bratislave, všetko závisí od vývoja situácie a možno by som pracoval aj v Bratislave. Čo sa týka môjho životného štýlu, som slobodný, nezadaný, žijem sám v Bratislave, teda rodina ma neobmedzuje v mojej činnosti a aj keď som pracoval posledné dva roky v Rakúsku, pravidelne som chodil na zasadnutia VV a aktívne som sa zapájal do práce v sekciách a celej činnosti KST.

Existujú hlasy, že na predsedu KST ste primladý. Aký je váš postoj?
Neviem, čo je mladý, keď sa pozriete na moju hlavu, mám už aj šediny. Budem mať 35 rokov. Myslím, že nie je dôležité, koľko má človek rokov, ale čo pre klub dokáže konkrétne urobiť, či má na to čas, energiu a odhodlanie. Mojou úlohou nie je urobiť revolúciu v KST, ale mám záujem klub zreformovať na modernú inštitúciu turistického významu, významného hráča v cestovnom ruchu na Slovensku aj v zahraničí. Mali by sme sa do KST snažiť aj získať viac elity národa.

Ako prebieha "predvolebná kampaň" v KST?
Ja ako predseda RR som oslovil niektorých predsedov RR, a pýtal som sa ich, aký majú názor na súčasné fungovanie KST, rovnako mne niektorí volali, zdola, a pýtali sa, že chystajú svoje návrhy na valné zhromaždenie, a či mám záujem kandidovať.

Zaznamenali ste nejaké neférové praktiky?
Dostal som sa k listu – e-mailu, ktorý je podpísaný podpredsedom KST pre organizáciu Dr. Khandlom, ktorý mi žiaľ nebol zaslaný osobne, hoci adresátmi sú predsedovia regionálnych rád, čo som aj ja. Dostal som sa k nemu nepriamo, a tu je napísané, že VV má svoj návrh nového zloženia VV, že to, čo robí jeden z jeho členov, má na mysli mňa, ale nie je to tu konkrétne napísané, že ovplyvňujem ľudí, že VV neplánuje navrhnúť iného kandidáta na predsedu ako Herchl, lebo je skúsený, mimoriadne aktívny, má čas, lebo je dôchodcom. Ja ten čas mám takisto, a nepotrebujem byť ani dôchodcom. Odstupujúci VV mňa ani za člena VV KST na VZ nenavrhuje. Ďalej sa v liste píše: „Verím, že pri návrhu kandidátov sa budete rozhodovať na základe výsledkov práce jednotlivých členov VV KST v celom funkčnom období, nie na základe nejakých nereálnych sľubov.” Ako môže niekto dopredu spochybniť nereálne praktiky môjho tímu, keď sme ich zatiaľ ešte nikde nezverejnili. Verím, že delegáti na VZ mne a môjmu tímu dajú možnosť osobne pred nich predstúpiť a predstaviť naše reálne ciele a program. Ako však rozhodol VV KST na svojom poslednom zasadnutí 4. 5. 2010, na VZ sa nebudú môcť ani len zúčastniť ako hostia všetci kandidáti na volené funkcie do VV KST. Iba ak budú zároveň delegátmi s hlasom rozhodujúcim alebo poradným. Takže aká je to potom demokracia a pluralita v KST?

Čiže sú aj také praktiky, že sa rozposielajú e-maily takéhoto rázu a je to o to horšie, že je pod nimi podpísaný oficiálny zástupca a štatutár KST, a ľudia sa jednoducho zľaknú, možno sa otočia, možno sa neotočia, ja verím, že tá podpora, ktorú mám sľúbenú, bude.

Ako sa plánujete brániť voči takýmto taktikám?
A ako sa dá voči tomu brániť?

Nejakými protikrokmi?
Protikrokom môže byť aj to, že ja a môj tím budeme môcť slobodne predniesť svoj program na VZ, ak nám to dovolia. Ja určite nebudem posielať predsedom RR maily podobného rázu, ja im môžem maximálne vysvetliť, o čom je demokracia a že by mala fungovať aj v KST, žiaľ, v súčasnosti nefunguje vo vedení ani pluralita názorov. Na VZ, keď vystúpim, by som chcel hovoriť o tom, že demokracia je forma, kde sa musí menšina prispôsobiť väčšine, ja som sa štyri roky prispôsoboval väčšine VV. Demokracia je o tom, že každý má mať svoj názor, ja som nikoho nechcel ovplyvniť v jeho názoroch, a verím, že delegáti s hlasom rozhodujúcim z KST zvážia, v akom stave sa KST momentálne nachádza, lebo podľa môjho názoru a aj podľa názorov iných členov je KST v súčasnosti, čo sa týka celkovej činnosti a financovania, na dne priepasti. A buď sa začne reformovať a rozvíjať svoju činnosť a otvorí svoju náruč aj pre širokú verejnosť, s atraktívnym programom aj pre ňu, alebo sa uzavrie do seba a bude to organizácia len pre súčasných členov, a nebude sa rozvíjať.

KST nevedie jeho predseda

Mnohí ľudia vnímajú fungovanie vedenia KST ako politikárčenie ľudí, čo musia byť za každú cenu v nejakej funkcii. Je podľa vás počet funkcií v Ústrednej rade KST a Výkonnom výbore primeraný vzhľadom na objem vykonanej činnosti?
Podľa môjho názoru je dobré, keď sú členmi výkonného výboru maximálne siedmi ľudia (čo je súčasný počet, pozn. red.), v súčasnej dobe si myslím, že tam boli funkcie proporciálne dobre rozložené, samozrejme, v súčasnosti by bolo možno vhodné, aby mal trebárs päť členov, možno by nebolo na škodu, aby bolo aj menej štatutárov, lebo v súčasnej dobe je štatutárom predseda a traja podpredsedovia.

Existuje nejaký mechanizmus kontroly činnosti funkcionárov?
Kontrola činnosti prebieha tak, že zo zasadnutia VV sú písané zápisnice, ktoré sú aj s uzneseniami distribuované členom Ústrednej rady a teda aj predsedom regionálnych rád. Aj z Ústrednej rady sú písané zápisnice s uzneseniami a takisto distribuované.

A keď sa uznesenia nesplnia?
Tak sa presúvajú z mesiaca na mesiac a buď sa splnia, alebo sa nesplnia.

Tým pádom stačí napísať nejaké uznesenia, ale tá reálna činnosť nemusí byť žiadna.
Áno.

Máte nejaký nápad, ako to zefektívniť?
U nás v KBT tlačím na členov VV, aby aj keď sú dobrovoľní fuknkcionári, uznesenia plnili. A pokiaľ to do nejakého termínu nie sú schopní urobiť, mal by sa predseda KST alebo RR do toho osobne viac vložiť. Myslím si, že členovia Ústrednej rady KST a teda aj predsedovia RR nedostatočne kontrolujú činnosť VV KST.

Po publikovaní rozhovoru s doterajším predsedom KST sa vo fóre objavil názor, že to vyzerá, akoby KST v skutočnosti viedol niekto iný, nie predseda. Čo si o tom myslíte?
Ja som ten rozhovor tiež čítal, áno, sú tam vyhýbavé odpovede na viaceré otázky, resp. odkazy na iné orgány v rámci KST, či už na s. r. o. Turservis, alebo sekretariát. Ja si myslím, že predseda by mal byť o všetkom informovaný, mal by mať všeobecný prehľad a mal by vedieť na takéto otázky v rozhovore odpovedať.

A vedie KST predseda alebo niekto zo zákulisia? Je predseda ten, kto hýbe nitkami?
Podľa môjho názoru predseda je možno len figúrkou súčasného podpredsedu KST pre organizáciu.

Má organizovaná turistika zmysel?

V čom vidíte zmysel organizovanej turistiky v dnešnej dobe, keď je všetko na internete, vrátane kurzov rôznych športov a možnosti zoznámenia sa s podobne orientovanou skupinou ľudí? Je dosť možné, ze čoskoro nebude ani v TANAP-e potrebné mať členský preukaz KST a absolvovaný kurz VhT a inštruktora na pohyb mimo značkovaných chodníkov.
Do tohto by malo KST zasiahnuť, snažiť sa o to, aby to bolo potrebné.

Ale to zase diskriminuje ostatných, ktorí nie sú členmi KST. Myslíte, že to je jediná vec, pre ktorú majú byť ľudia v KST, aby mohli v Tatrách chodiť mimo značkovaných chodníkov?
Tak nie, ale mali by mať túto výhodu.

A aké iné výhody má organizovaná turistika?
Tak organizovaná turistika je v prvom rade dobrá na to, že ľudia môžu nadviazať určité priateľstvá a kontakty na organizovaných podujatiach, ktoré môžu byť trvalého charakteru. Mali by sme mať na našich chatách minimálne 50 % zľavu. Tiež sú tu menšie poplatky na celoslovenských podujatiach KST, než majú nečlenovia. Aj keď ten rozdiel by mohol byť vyšší, aby motivoval nečlenov stať sa členmi. Výhodou je aj, že členovia KST môžu vykonávať turistiku pod vedením vyškolených a skúsených cvičiteľov a inštruktorov.

Akú motiváciu má základný klub byť pod Regionálnou radou a v KST všeobecne?
Sú to určití ľudia, ktorí majú spoločné záujmy, koníčky, a chcú spolu tráviť voľný čas.

Zoberme si TK Filozof. Ľudia majú webovú stránku, chodia spolu na túry, každý víkend, aj na týždňové akcie, zdieľajú spolu fotky, stretávajú sa aj mimo túr, je to dobre fungujúca komunita, ale kvôli zľavám na chatách sa im nechce byť v KST, a iný zmysel v tom nevidia. A takýchto klubov môže byť na Slovensku veľa.
Mnoho členov je možno členmi KST zo zotrvačnosti, najmä zo starších generácií, je to možno pre nich určitá hrdosť, že tvoria rodinu takmer 20 000 členskej základne. Druhá vec je, čo je atraktívne pre nečlenov – ako nečlenov pre KST získať.

Mládežníckej turistike chýbajú prostriedky

Ako vnímate súčasný stav mládežníckej turistiky v KST? Považujete za vhodný a aktuálny systém cez TOM?
V minulosti bolo Turistických oddielov mládeže (TOM) podstatne viac ako teraz, teraz je ich vyše tridsať, samozrejme, mládežnícka turistika v KST nie sú len TOMy, ale aj mládežnícki členovia v kluboch a odboroch KST, ktorí nie sú organizačne pod jedným vedúcim, to je tzv. rodinná turistika. Myslím, že systém TOMov je vyhovujúci, možno by ich malo byť viac. Problém v KST s mládežou je, že ľudia by aj chceli robiť, ale ústredie im finančne ani metodicky, ani organizačne nepomáha. Zloženie rady mládeže v súčasnosti bolo veľmi dobré, rada sa snažila, žiaľ, finančná podpora z KST stále klesá a v súčasnosti je to len 1000,- € na preteky mládežníckej zdatnosti a niečo z 2 %.

A do čoho by malo ísť viac peňazí?
Do organizácie akcií. Nestačí dať 1000,- € na Majstrovstvá Slovenska v pretekoch turistickej zdatnosti, keď musia predtým prebehnúť klubové kolá, okresné kolá, a víťazi by mali postúpiť na majstrovstvá SR, resp. medzinárodné majstrovstvá. Snažili sme sa robiť aj sústredenie, ako Rada mládeže, ale raz tie financie sú, raz nie, nedá sa to pravidelne a ľudia... potom nastáva odliv, lebo nedokážu čakať, čo nám KST dá alebo nedá.

Aká je a aká by mala byť spolupráca KST so školstvom? Malo by to ísť "zhora" a teda ako iniciatíva ústredia KST + zriaďovateľa, prípadne ministerstva školstva, či skôr by mali regionálne rady rokovať s riaditeľmi škôl?
Toto je to, čo by sa v KST malo zmeniť. VV aj sekretariát by mali byť určitý metodický orgán, ktorý by pomáhal RR a TOMom získavať kontakty na zriaďovateľov škôl, nakoľko nimi sú regionálne inštitúcie, ale súčasné vedenie tvrdí, že KST môže pomáhať len na celoštátnej úrovni, čo podľa mňa nie je pravda, a mohlo by práve pomôcť získavať tie kontakty. Na týchto inštitúciách sú pracovníci zodpovední za mládež a šport, a boli by možno ochotní pomôcť aj finančne, ale jednoducho o KST nevedia, že existuje a že robí turistiku pre mládež.

Individuálne členstvo áno, ak by bol záujem zdola

Aký je Váš postoj k možnosti zaviesť individuálne členstvo v KST? Je to s prichádzajúcim VZ aktuálna téma, či sa o tom vôbec nerozpráva?
Momentálne sa to v KST nerieši, ja sa tomuto návrhu nebránim, nakoľko mám skúsenosť z ÖTK, kde individuálne členstvo funguje. Členovia sa prihlasujú cez centrálu ÖTK vo Viedni cez internetové prihlasovanie. ÖTK má zhruba 25 000 členov, a 20 000 má toto individuálne členstvo. Otázka je potom volebné právo na valnom zhromaždení, tam sa môže zúčastniť všetkých 25 000 členov. Tu v rozhovore s p. Herchlom bolo povedané, že by to bolo neefektívne, že ľudia – individuálni členovia by nemali rozhodovaciu právomoc na zhromaždeniach. To by sa dalo poriešiť zmenou volebného poriadku a na VZ by sa nezúčastňovali delegáti s hlasom rozhodujúcim, delegovaní z RR, ale celá členská základňa. Samozrejme by sa to muselo ošetriť. V Rakúsku to funguje tak, že nikdy nepríde 20 000 členov na VZ, v stanovách je napísané, že do štvrť hodiny sa vyhlási nové VZ a hlasuje sa a prijímajú sa rozhodnutia z väčšiny prítomných, čo býva okolo 1000 ľudí.

A vy by ste boli za takýto model?
Ak by bola vôľa v KST, zdola, z RR a základných klubov, tak áno.

Neuvažujete zaviesť základné poistenie pre zásah HZS ako možnosť príplatku k členskému? Máte 20 000 členov a pre takýto objem ľudí by sa s poisťovňou dala isto vyjednať zľava.
Ja si myslím, že určite by KST malo do takýchto rokovaní vstúpiť, je to pre našich členov potrebné, lebo vieme, že veľa sa ich poisťuje cez Alpenverein.

No veď práve, mnohí Slováci sa práve kvôli poisteniu stávajú členmi ÖAV, takto by mohli skôr napĺňať kasu KST...
Ja som aj toto poistenie propagoval cez stránku KST, ale potom sa ma ľudia pýtajú, načo si majú platiť členské v KST, keď im stačí zaplatiť členské v ÖAV a tým pádom majú zaistený zásah HZS. Určite by sme mali do týchto rokovaní vstúpiť, a buď sa dohodnúť s Alpenvereinom, alebo inou poisťovňou, toto poistenie je pre našich členov určite potrebné. Takisto by sme mali rokovať so zdravotnými poisťovňami, tam treba hľadať podporu pre turistiku, ktorá pomáha ľuďom zdravšie žiť, čo je jedným z poslaní zdravotných poisťovní – buď nejaké bonusy, sponzor KST...

Diskusiu na www.kst.sk môže moderovať aj predseda

Je vo Vašich plánoch inovovať stránku KST vrátane zavedenia diskusie?
Ja som pred štyrmi rokmi predkladal návrh propagácie KST na výkonnom výbore, čo sa nestretlo s pochopením, a jedna z vecí bola aj diskusia. Stále trvám na tom, že tá diskusia by tam mala byť.

Súčasný predseda sa vyjadril, že na to nie sú v KST peniaze.
Ja si nemyslím, že diskusiu musí robiť pracovník na plný úväzok, resp. pracovník KST, diskusiu môže moderovať aj predseda KST.

Myslíte, že by to zvládol organizačne? Moderovanie diskusie je náročné na čas.
Určite je náročné na čas, ale ja si myslím, že áno, minimálne sa treba o to pokúsiť.

Plánujete umiestňovať na www.kst.sk výročné správy a informácie o hospodárení KST?
To je ďalšia z vecí, o ktorých si myslím, že by na stránke KST mali byť. Minimálne správy, kde sa hovorí o čerpaní finančných prostriedkov, ktoré dostávame zo štátneho rozpočtu. Pretože v súčasnej dobe je trend v našom vedení taký, že sa veci zahmlievajú, členská základňa nevie, aké sú možnosti. Mohli by sme zverejňovať výročné správy, ročné účtovné uzávierky, rozpočet KST, správy o hospodárení, zápisnice, ja si myslím, že to všetko patrí na internetovú stránku.

Nebojíte sa "konkurenčného zneužitia" uvedených informácií, ako naznačil súčasný predseda?
Nie, ja si nemyslím, že by sme sa mali konkurencie báť, to, že konkurencia je, to by nás malo posilniť a mali by sme sa snažiť byť lepší a našu prácu robiť zodpovednejšie a trasparentnejšie.

Koho považujete za svoju konkurenciu?
(Ticho) Tak sú samozrejme kluby, ktoré nie sú členmi KST, cyklokluby, iné kluby, ktoré sa venujú iným druhom turistiky. Ja by som skôr tieto kluby nepovažoval za konkurenciu, ale sa snažil s nimi dohodnúť na spolupráci ako s partnermi. Zatiaľ čo my robíme všetko – vodnú turistiku, pešiu, vysokohorskú, tieto kluby sa špecializujú, venujú sa konkrétne nejakým činnostiam, ktoré robíme aj my. Podľa môjho názoru konkurencia existuje v podnikateľskom prostredí, v mimovládnom sektore neexistuje.

Nemáte problém spolupracovať so Slovenským vysokohorským turistickým spolkom a Slovenským cykloklubom (SCK), Ktoré sa odtrhli práve od KST?
Odtrhli sa od KST, lebo zrejme chýbala tá pluralita názorov v minulosti, čo aj v súčasnosti pretrváva, a títo ľudia vzhľadom na to odišli z KST a vytvorili vlastné kluby, ktoré sú prosperujúce a ujali sa vo verejnosti. Mali by sme ich osloviť a mali by sme sa stať ich partnermi.

Zatiaľ s nimi nespolupracujete?
Pokiaľ viem, zatiaľ nie. Za seba môžem povedať, že vo februári KBT podpísal dohodu s SCK a sme ochotní v tom pokračovať aj s ďalšími. Jeden z takých úspechov je, že ako partneri s SCK organizujeme 32. Slovenský zraz cykloturistov KST v Bratislave, tých partnerov je tu samozrejme viac. Takisto vďaka SCK sa nám podarilo podať aj mnohé projekty cez VÚC na značenie a väčšiu propagáciu turistiky v Bratislavskom kraji, ktoré boli Bratislavským samosprávnym krajom prijaté a budú sa plniť.

KST ako také s SCK nespolupracuje?
KST sa snaží posledné dva roky uzavrieť rámcovú dohodu o partnerstve KST a SCK. Sú návrhy z jednej aj druhej strany, zatiaľ k definitívnemu podpisu nedošlo.

Bežný radový člen má možnosť dostať sa k informáciám ako výročné správy?
Radový člen má možnosť sa dostať k informáciám, ktoré dostávajú členovia ÚR alebo sú dostupné na internetovej stránke. VV zrušil vydávanie spravodaja pre kluby a odbory „Informácie KST“. Medzi členmi ÚR sú predsedovia RR a tí by mali ďalej informovať kluby a odbory.

Bývajú tie výročné správy na webe alebo nie?
Bývajú, keď je to potrebné, alebo keď sa to niekomu hodí.

Ja som tam žiadnu zatiaľ nevidela.
Bývajú tam pred každým valným zhromaždením alebo ústrednou radou a potom sa stiahnu.

Vybudovať chatu na Skalke za každú cenu?

Predseda KST je automaticky štatutárom Turservisu?
Turservis je s. r. o., ktorú KST založil začiatkom 90-tych rokov preto, aby prenajímal chaty. Vtedy platný právny systém neumožňoval občianskym združeniam (OZ) prenajímať chaty. Podľa môjho názoru jej systém fungovania je vzhľadom na KST prekonaný, možno by sa bolo treba zaoberať tým, či táto s. r. o. je v súčasnom právnom stave na Slovensku potrebná. Áno, Turservis tvorí predstavenstvo a dozorná rada, predstavenstvo je VV KST, dozorná rada Revízna komisia KST.

Pán Herchl tvrdil, že s. r. o. je potrebná, lebo niektoré granty sa dajú získať na s. r. o. a niektoré na OZ.
Áno, niektoré granty a podpora z EÚ sa dá získavať cez podnikateľské prostredie a s. r. o je podnikateľský subjekt, ale za posledné štyri roky a možno aj za celé obdobie, čo funguje s. r. o, neviem o tom, že by sa o nejaký grant uchádzala alebo že by bola v nejakom grante úspešná.

Vy by ste ju zrušili, aby chaty prenajímal priamo KST?
K tomu by som sa teraz nevyjadroval, o tom by mala rozhodnúť členská základňa.

Aký je Váš postoj k budovaniu novej chaty na Skalke? Je pre turistov skutočne na tomto mieste potrebná? Neboli by vhodnejšie miesta? Napr. pod Kráľovou hoľou, kde už aj Správa NAPANT-u odporúča niečo vybudovať?
Chata na Skalke je niečo, proti čomu som ja vystupoval, ja som to neschvaľoval, lebo v súčasnej finančnej situácii KST a Turservisu nie sú prostriedky na to, aby sa tá chata v horizonte najbližších 10 rokov postavila. V súčasnosti na pozemku, kde tá chata má stáť, boli vybudované inžinierske a prístupové siete, a to je všetko, ďalej KST nemá finančné prostriedky na to, aby postavili čo i len základy. Súčasné vedenie sa snaží ísť cestou predaja majetku KST, a začať tak s výstavbou tejto chaty, s tým sa ja však nestotožňujem, myslím si, že KST by malo ísť cestou zveľaďovania svojho majetku a nie jeho rozoberania, resp. rozpredávania. Je to síce z hľadiska cestovného ruchu dobré miesto na chatu, ale KST na to finančné prostriedky v súčasnej situácii nemá, aby hazardovalo.

Tak prečo to KST tak presadzuje? Nejde v prípade Skalky skôr o podnikateľský zámer KST? Prípadne snahu vhodnému "známemu" prihrať novú chatu na lukratívnom mieste, ktorá sa postaví za peniaze KST, prípadne sponzorov alebo eurofondov?
Na to ja dôkazy nemám a nemôžem sa k tomu vyjadriť, v súčasnej situácii.

Aký je Váš postoj k budovaniu čistiarne odpadových vôd v objekte Kokava – Háj? Ak ide KST odpredať tento majetok, je vhodné doň predtým investovať?
Ja si nemyslím, že Kokava-Háj by sa mala predať. Tá otázka je asi pre mňa bezpredmetná. Je to určite tiež vyhodenie približne milióna korún, na tú čističku odpadových vôd, keď sa to má predať, otázne je, či sa to potom odzrkadlí na cene pri predaji. Ale jednoducho stále hovorím, že majetok KST sa má zveľaďovať, a ja viem predložiť návrh členskej základni, akým spôsobom.

Na niektorých chatách bývajú občas trecie plochy medzi chatármi a návštevníkmi. Plánujete v tomto smere nejaké systémové opatrenia, aby bol na chatách jednak väčší poriadok napr. v podobe dodržiavania večierky známej z ÖAV chát, jednak možnosti spätnej väzby na úroveň služieb?
To je problém, ktorý súvisí s nájomnými zmluvami medzi Turservisom a nájomcami. Takéto veci by mali byť zakotvené v nájomných zmluvách. V súčasných nie je zakotvené ani to, že keď KST dá niekomu zľavy na chatách, nájomca to tak musí automaticky urobiť. Aj keď sme dali 30 % zľavy rakúskym turistom na našich chatách, štatutári KST museli rokovať a museli sa dohodnúť s nájomcami chát, aby im tie zľavy dali. Všetko závisí od toho, ako sa ďalej bude uberať s. r. o. Turservis a od toho sa bude odvíjať aj to, aké budú nájomné zmluvy.

Podľa našich skúseností niektoré chaty patriace KST neposkytujú zľavy, prípadne je zľava smiešna. Pre mnohých členov sú práve zľavy motivujúcim faktorom k členstvu v KST.
Členovia KBT majú osobné skúsenosti s tým, že ako členovia KST nedostali zľavy na niektorých chatách.

To je teda otázka nových nájomných zmlúv?
Určite toto by malo byť predmetom každej nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom.

Na aké dlhé obdobie sa podpisujú nájomné zmluvy?
V súčasnej dobe boli podpísané na päťročné obdobie, tie práve teraz končia, a súčasné vedenie KST, resp. štatutári KST sa snažia o to, aby tie nájomné zmluvy boli podpísané ešte pred valným zhromaždením, a pravdepodobne budú podpísané na dlhšie obdobie, ako bolo päť rokov.

Prečo to chcú podpísať pred valným zhromaždením?
To nie je otázka na mňa, ja nie som štatutár KST.

Za chodníky v Tatrách by mal chodiť lobovať predseda

Plánujete lobovať za otváranie nových turistických chodníkov vo Vysokých Tatrách?
Ja si myslím, že každý štatutár alebo predseda KST by mal za to lobovať.

Lebo v súčasnosti sa tie chodníky skôr zatvárajú a nezdá sa, že by sa KST v tejto súvislosti nejako ozýval.
Komisia značenia KST ako metodický orgán je o týchto veciach informovaná, nakoľko som jej členom, viem o tom, ale keďže jej členovia nie sú štatutármi KST, nemôžu rozhodnúť o tom, kto pôjde lobovať do Vysokých Tatier. Je to čisto na štatutároch a súčasnom vedení KST. Ale určite budúci predseda by mal osobne chodiť na takéto jednania a nemal by sa dať zastupovať inými ľuďmi alebo organizáciami.

V posledných návrhoch nového návštevného poriadku v TANAP-e sa uvažovalo nerozlišovať návštevníkov podľa organizovanosti, a práve v tejto súvislosti sa hovorilo o uvoľnení režimu VhT. Viete, aký je teraz režim – inštruktor, účastníci musia mať absolvovaný VhT kurz. Aký je váš názor na takéto návrhy?
Určite by KST malo vstúpiť do rokovaní o príprave nového návštevného poriadku. A ľudia, čo tam chcú chodiť... Mali by sa stať členmi KST (smiech). Turisti, ktorí nechcú porušovať súčasný návštevný poriadok, by sa mohli stať členmi KST a vyškoliť sa u nás.

Ale sú ľudia, ktorí nemajú záujem sa zúčastňovať na týchto školeniach, keď tieto znalosti možno už dávno majú.
Ale pri súčasnom platnom návštevnom poriadku ich potrebujú, nie?

Potrebujú ich len na to, aby mali pečiatku, ale tie znalosti už majú.
Tak mali by sa do návštevného poriadku dostať aj iné organizácie, ktorými sú ľudia členmi.

Alebo by tam vôbec nemuseli spomínať organizácie, iba návštevníci národného parku.
S týmto návrhom musí prísť štátna správa. Pre členov KST je to zatiaľ výhoda, ktorú majú oproti ostatným. Prečo ja ako predseda KST by som mal podporovať to, ako pomôcť verejnosti bez ohľadu na to, či sa stanú členmi KST, alebo nie? V mojom záujme by malo byť v prvom rade to, aby sa verejnosť stala členmi KST.

Na obnovu značenia treba viac financií

Ako vnímate súčasný stav turistických značených trás (TZT) na Slovensku?
Ja si myslím, že komisia značenia a radoví značkári značenie vykonávajú zodpovedne, myslím si, že súčasný stav je dobrý, máme takmer 14 000 km značených trás na Slovensku, problém je v súčasnej dobe len financovanie obnovy a údržby týchto trás, nakoľko KST stále hľadá podporu len cez ministerstvo školstva (MŠ) a financovanie cez šport. Je zlé, ak sa to robí len týmto spôsobom, lebo v súčasnej dobe je veľa iných možností čerpania finančných prostriedkov cez eurofondy, cestovný ruch, VÚC a podobné organizácie, ale chýba to usmernenie z KST, aby bolo ústredie nápomocné, aby značkári vedeli, akou formou a akým spôsobom môžu tie finančné prostriedky čerpať. Nakoľko je väčšina RR v KST s právnou subjektivitou, majú možnosť získavať tieto finančné prostriedky napr. z VÚC. Príkladom toho je aj VÚC Žilina, ktorý nám dal na pešie značenie cca 50 000,- €. Zišlo by sa poďakovať SCK, ktoré vďaka svojím kontaktom a skúsenostiam vo vybavovaní financií v regiónoch a samosprávnych orgánoch je už dávno pred nami. Rovnaká spolupráca s SCK na regionálnej úrovni bola prijatá u nás v KBT. A to všetko bez prispenia ústredia alebo VV KST.

Z roka na rok nám podpora zo strany štátu klesá, veľa ľudí ani nevie, že ročne musí KST podľa platných zákonov podávať projekty na MŠ, ktoré môžu a nemusia byť úspešné. A kto to značenie potom bude robiť, keď tie peniaze, podpora zo štátu nebude? KST by malo vstúpiť do rokovania so štátnymi inštitúciami v tom zmysle, že by malo žiadať trvalú zábezpeku na to, aby tie peniaze bez ohľadu na to, či podá projekt alebo nie, aby bolo značenie nutnosť, ktorú by si štát objednával u KST raz ročne a mali by byť na to v štátnom rozpočte na to vyčlenené priamo finančné prostriedky.

Ako je na tom personálny fond značkárov?
V súčasnej dobe máme na Slovensku okolo 500 aktívnych kvalifikovaných značkárov, títo ľudia sú schopní to robiť, ale musíme si uvedomiť, že značkári túto činnosť vykonávajú dobrovoľne, otázka je tá, či, ak by sa zmenila podpora zo strany štátu voči značeniu, či by to bolo ďalej na báze dobrovoľnosti, alebo ako zamestnanecký pomer.

Myslíte, že ak by to bolo ako brigáda, že by ľudia mali väčšiu motiváciu?
Ja si myslím, že áno. Len pri súčasnej akreditácii z MŠ je nutné, aby to boli ľudia vyškolení v KST. Musia byť vyškolení KST za značkára.

Vieme, že stať sa plnohodnotným značkárom je momentálne pomerne slušná "tortúra", niektorých ľudí to môže odrádzať.
Víkendové školenie je dlhé?

Ale to nie je len otázka víkendu, ale tuším jedného roka.
Človek musí minimálne rok robiť pomocného značkára, teda s vyškoleným značkárom musí chodiť značiť, a po tom roku, keď KST má finančné prostriedky na to, aby vyhlásilo školenie základných značkárov, sa môže prihlásiť na to školenie, školenie prebieha tri alebo štyri dni.

A nemôže človek byť len pomocný značkár? Nemal by oprávnenie budovať nové chodníky, ale by len pretieral značenie.
Pomocný značkár môže chodiť len za asistencie vyškoleného značkára. Je to podobne ako pohyb v Tatrách.

A chcete, aby to takto fungovalo aj ďalej? Nemôže byť niekto iba pomocný značkár?
Môže byť pomocným značkárom aj celý život, ale nemôže ísť bez asistencie vyškoleného značkára, lebo musí poznať Slovenskú technickú normu Turistické značenie a Cykloturistické značenie...

...treba toľko znalostí, aby pretrel tri farby na strome?
V tej norme sú veci, ktoré jednoducho...ide o to, kto to značenie financuje. Ak ho financuje štát, musí to byť v súlade so slovenskou technickou normou. Ak by to nefinancoval štát a štátne inštitúcie, potom si môžeme značiť, ako chceme. Ale ja si myslím, že je správne, že to značenie je zjednotené podľa určitej normy na Slovensku, tak by to malo fungovať, otázka je tá, či by malo byť KST výhradnou organizáciou, ktorá by to značenie mala vykonávať.

Lebo je veľa ľudí aj na našich fórach, ktorí sa sťažujú, prečo si nemôžu zobrať plechovku farby a ísť to premaľovať na novo?
Môže (smiech).

A nikto ho za to nepostihne, keď ho stretne na mieste činu?
Nie, lebo v súčasnosti to nie je legislatívne podchytené.

Ako naznačil súčasný predseda, KST vníma samo seba ako jediných kompetentných pre výkon tejto činnosti. Dokonca sa vyjadril, že by rád videl určitú perzekúciu zo strany štátu, pokiaľ by túto činnosť vykonával niekto, kto to neurobil pod hlavičkou KST, hoci aj riadne vyškolený značkár, klub, ako napr. v Klube značkárov Slovenska. Aký je Váš postoj?
Nezdieľam ten názor. Ja som za pluralitu v značení. Myslím, že je dôležité, aby človek, ktorý značí, bol vyškolený KST v zmysle platnej akreditácie, len problém je ten, že by mal byť metodicky usmernený cez Komisiu značenia KST. Otázka je, či sa bavíme len o maľovaní značiek, alebo o značkovaní ako vyrábaní chodníkov, smerovky, tabuľky, technické prvky, to by malo byť konzultované s KST, lebo KST má ten systém, tú sieť, zoznam, evidenciu značkovaných chodníkov. Tie chodníky by mali ostať v tej evidencii. KST je jediná organizácia, ktorá tú evidenciu má, čo sa týka pešieho a lyžiarskeho značenia, a SCK, čo sa týka cykloznačenia.

Dajme tomu, že nejaký značkár sa u vás vyškolí, založí si Klub značkárov z Ružinova, a pôjde s kamarátmi podľa svojich znalostí preznačiť. Má teda potom kontaktovať KST, že sa niečo preznačilo, alebo predtým?
Predtým.

A nebude z toho žiadny problém.
My by sme ho mali len metodicky usmerniť, ako to má prebehnúť, aby sme dostali do evidencie ten chodník a podľa technickej normy musí byť na tabuľke a smerovke napísané KST.

Ide o to, že možno iné spolky alebo kluby vedia získať nejaké granty na takéto aktivity.
Tak prečo ich nepomôžu KST získať?

Viackrát sme počuli, že ľudia by radi videli možnosť nahlasovania problematických úsekov TZT priamo na stránke KST spolu s prehľadom týchto úsekov. Uvažujete o niečom takomto?
V súčasnosti to funguje tak, že by to mali zasielať na ústredie, na stránke nájdu e-mail alebo telefónne číslo na sekretariát.

Možno o tom nevedia, mohlo by byť k tomu na stránke KST nejaké poučenie.
Môžeme to tam dať hneď zajtra.

A možno by stálo za úvahu zverejniť zoznam problematických úsekov.
Táto vec nie je ošetrená v technickej norme.

Mohlo by to byť len o dobrej vôli, pridať na stránku niečo takéto, podobne, ako má napr. HZS výstrahy.
Rozumiem. Malo by sa to na stránku dostať, je to všetko o vôli ľudí.

Nové stanovy majú KST centralizovať

Viem, že KST pripravuje nové stanovy. Podľa p. Herchla sa nemajú meniť žiadne zásadné veci, nič v tom zmysle, že by sa zväčšovali kompetencie ústredia. Je to tak?
Stanovy KST pripravuje organizačná komisia, ktorej predsedom je Dr. Khandl, on a jeho komisia pripravujú návrh týchto stanov. Viem z vlastnej skúsenosti, že pripomienky k tomuto návrhu mal aj KBT, člen z RR Ing. Jan Puncochař bol prizvaný na organizačnú komisiu a predložil cez 200 pripomienok k týmto stanovám. Z nich bolo akceptovaných možno 10 %, ostatné nie. Návrh týchto stanov má za cieľ oklieštiť právomoci a kompetencie RR a členskej základne KST na úkor výkonného výboru.

Akým spôsobom oklieštiť?
Súčasné vedenie KST sa snaží o tzv. centralizáciu KST, VV by mal byť nielen výkonným orgánom Ústrednej rady a celého KST, ale mal by odobrať určité kompetencie RR, tie by sa mali stať tzv. nižšími zložkami KST, čo podľa môjho názoru nie je správne, lebo regionálne rady sú zakladajúci členovia KST, keby neboli členmi KST, tak KST nemá vlastnú členskú základňu, pretože odbory a kluby KST sú členmi regionálnych rád a cez nich sa vytvára tá 20 000 členská základňa.

Ale to je presný opak toho, čo mi hovoril pán Herchl.
Je to presný opak toho, čo Vám hovoril pán Herchl, ale ten návrh stanov si každý môže preštudovať a môže si vytvoriť vzhľadom na súčasné platné stanovy svoj názor. Samozrejme, po tomto rozhovore je možné, že vznikne v organizačnej komisi KST ďalší návrh stanov, ktorý presne to, čo som teraz povedal, vylúči.

Rozhovor bol autorizovaný, Peter Perhala v ňom zmenil niektoré formulácie bez zmeny obsahu.

Reakcia súčasného predsedu KST sa nachádza vo fóre k článku.


Najnovšie