Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

PR Náučný chodník Ipeľ

Pozoruhodným územím okolo toku rieky Ipeľ bude onedlho viesť kompletne dokončený náučný chodník. Na pilotnom projekte spolupracujú Slovenské elektrárne, spoločnosť Enel, s obcami v tomto regióne už viac ako tri roky. Vyznačenou trasou už teraz sprevádza 12 náučných tabúľ, z ktorých sa návštevníci dozvedia nielen o danostiach a krajinno-ekologických zaujímavostiach tohto regiónu, ale aj o prípravách na v budúcnosti plánovanú výstavbu Prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ. Popri náučných tabuliach sú na chodníku už umiestnené aj orientačné tabule s podrobnou mapou územia a vyznačenými turistickými trasami. Verejnosti dostupné a vybavené sú dlhšiu dobu aj tri informačné strediská v obci Šoltýska, Ďubákovo a v lokalite Kokava – Línia v priestoroch chaty Ipeľ.

Náučný chodník svojou dĺžkou 7,2 kilometra prechádza južnou časťou Stolických vrchov. V lokalite budúcej Prečerpávacej vodnej elektrárne spája existujúce turistické trasy. Ako pilotný projekt NCH si ju spoločnosť SE zvolila z dôvodu obrovského množstva poznatkov o stave životného prostredia či demografických pomeroch, ktoré nadobudla ešte z predprojektovej prípravy elektrárne. Záujmové územie pre výstavbu elektrárne tvorí oblasť okolo toku Ipľa, medzi osadami Ipeľský Potok a Vlčovo (dolná nádrž) a okolie obce Ďubákovo (horná nádrž). Je to pomerne rozsiahle územie, viac ako desať štvorcových kilometrov a s prevýšením vyše štyristo metrov. Keďže NCH vedený okolo tejto záujmovej oblasti by bol veľmi dlhý, ťažko dostupný a pravdepodobne aj veľmi málo využívaný, bol umiestnený v oblasti budúcej hornej nádrže elektrárne.

Trasa je primerane dlhá a sú využité už jestvujúce (dobre dostupné) strediská cestovného ruchu a obce, ktorých by sa potenciálna výstavba najviac dotkla - Ďubákovo a Šoltýska. Najvyššou kótou tu je Jasenina (995 m n.m.) juhozápadne od Ďubákova. Z južných svahov tohto masívu vidno až pohoria v Maďarsku (aj Mátru) a zo severných úbočí ponad Nízke Tatry až na vysokotatranské štíty. Západne od Šoltýsky a Ďubákova nad údolím Ipľa sa nachádzajú hrebene s plošinami v nadmorskej výške 800 – 900 m.

Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia Slovenska územie patrí do bukového a jedľovo-bukového lesného vegetačného stupňa. Rozvojom osídlenia a živočíšnej výroby v okolí Ďubákova a Šoltýsky bola v minulosti takmer všetka pôvodná lesná vegetácia bukových a jedľových lesov nahradená lúčnou a pasienkovou vegetáciou. Pozdĺž Kokávky a jej prítokov sa vyvinuli floristicky pestrejšie vlhké lúky podmáčaných stanovíšť s výskytom chránených druhov rastlín, pričom najhodnotnejšia vegetácia celej oblasti sú slatiny s nízkym obsahom uhličitanov. Vzácne rašelinné biotopy sa našli v neďalekých podsvahových prameniskách vrchu Kláťa.

V okolí Ďubákova rastie 7 chránených druhov rastlín, z nich je najzaujímavejší výskyt „masožravej“ rosičky okrúhlolistej s centrom jej výskytu v chránenom areáli Jasenina. Rastú tu aj niektoré vzácne druhy rastlín zaradené do červeného zoznamu ohrozených druhov. V širšej oblasti žije 21 chránených druhov cicavcov (napr. aj rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý), 107 chránených druhov vtákov (hniezdia tu aj viaceré dravce), 9 chránených druhov plazov a 8 chránených druhov obojživelníkov.

Výrazný kolorit územiu dodávajú rozptýlené stále obývané laznícke usadlosti obklopené starými ovocnými stromami, hospodárskymi stavbami a maloplošne obrábanými políčkami. Pri pohľade zblízka v obciach upútavajú pozornosť najmä rázovité drevenice. Chotáre vo vyšších polohách poskytujú prekrásne panoramatické výhľady na laznícku krajinu a na bližšie i vzdialenejšie pohoria.

Oblasť patrí do gemerského regiónu cestovného ruchu s celoštátnym významom. Je ideálna na bežecké lyžovanie, pešiu aj cykloturistiku, lesné komplexy na svahoch hôr poskytujú potenciál pre rozvoj miestneho cestovného ruchu, najmä agroturistiky.

V zimnom období sa územie využíva najmä pre nenáročné zjazdové lyžovanie a na veľmi dobrej rekreačnej úrovni možno uskutočňovať lyžiarsku turistiku v celej hôľnej oblasti. V oblasti Ďubákova sa konajú aj preteky psích záprahov.
Letná turistika je viazaná na jestvujúce ubytovacie zariadenia a na turisticky značkované trasy. Veľmi atraktívne sú však aj neznačkované trasy (poľné cesty), idúce po hôľnych chrbátoch lazníckej krajiny s krásnymi diaľkovými výhľadmi.

V Ďubákove a jeho okolí stojí za pozornosť kaplnka z roku 1941, typické ľudové drevenice na dolnom konci z 19. storočia a ekofarma nad obcou s výrobou domáceho syra. V susednej obci Šoltýska stojí za pozornosť mimoriadne početná zachovalá drevená ľudová architektúra domov, klasicistický kostol z roku 1826 a Ľudová izba.

Slovenské elektrárne Vás pozývajú stráviť príjemné a zdraviu prospešné chvíle či už pešo alebo aj na bicykli na trase Náučného chodníka Ipeľ.

Fotogaléria k článku

Najnovšie