Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

Náučný chodník Ipeľ, Chladná studňa
Náučný chodník Ipeľ, Chladná studňa Zatvoriť

PR Slovenské elektrárne budujú náučné chodníky

Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel (SE), má vypracovaný komplexný program spoločenskej zodpovednosti - Energia pre krajinu. Zastrešuje množstvo aktivít, prostredníctvom ktorých SE podporujú najrôznejšie projekty na národnej aj lokálnej úrovni v piatich oblastiach.

Energia pre kultúru - rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt,
Energia pre prírodu - ochrana prírody a životného prostredia a zachovanie biodiverzity,
Energia pre šport - prevencia, ochrana zdravia a rozvoj športových aktivít,
Energia pre vzdelanie - podpora a rozvoj vzdelávania,
Energia pre život - charitatívne a filantropické aktivity.

V rámci podprogramu Energia pre prírodu podporujú Slovenské elektrárne v okolí svojich závodov projekty zamerané na ochranu prírody a životného prostredia, zachovanie biodiverzity aj prostredníctvom podpory miestnych organizácií pri budovaní alebo obnovovaní náučných chodníkov. V blízkostí Elektrární Nováky vznikli dva náučné chodníky, v chránených územiach a prírodných rezerváciách pomohli SE zvýšiť vzdelanosť návštevníkov prostredníctvom edukačných tabúľ.

Náučný chodník pomenovaný po bylinkárovi Fraňovi Madvovi prechádza Strážovskými vrchmi, podcelkom Nitrické vrchy. Spája dve pôsobiská Fraňa Madvu – obce Nitrianske Rudno a Nitrianske Sučany. Fraňo Madva bol jednou z najvýznamnejších osobností ľudového liečiteľstva, ale i národných dejín. Žil v časoch, keď v našich krajoch na jedného lekára pripadalo 40 tisíc obyvateľov. Z informačných tabúľ sa dozvedáme o jeho živote, štúdiách, pôsobení v oboch obciach ako i o faune, flóre a geológii danej oblasti. Väčšina územia pohoria, cez ktoré sa vinie náučný chodník, sa nachádza vo výške pod 700 metrov nad morom. Trasa je dlhá dvanásť kilometrov a prekonáva prevýšenie 600 metrov.

Náučný chodník Nitrica - Nitrické územie je veľmi významné z botanického i krajinkárskeho hľadiska. Sú tu vzácne nitrické dolomitické skaly, z ktorých sa naskytá krásny výhľad na celú kotlinu a okolité hory. V lesoch sa nachádzajú veľké kamenné útvary, či verejnosti prístupná jaskyňa Brložná diera. Chodník je možné absolvovať tromi okruhmi. Najdlhší meria približne 7 kilometrov a pozostáva celkovo z 11 informačných7 smerových tabúľ. Svojou nenáročnosťou je trasa vhodná pre bežných turistov, rodiny s deťmi i starších občanov. Prvá zastávka je v centre obce pred obecným úradom, zachytáva jej históriu a vznik erbu. Je na nej mapa celého chodníka a vypísané všetky zastavenia. Chodník pokračuje ďalej obcou a  okolím, je veľmi dobre značený. Na ďalších informačných tabuliach sa návštevník oboznámi so sakrálnymi pamiatkami obce, obchodovaním so šafranom, sušením ovocia, flórou, faunou a prírodnými útvarmi.

Náučný chodník Ipeľ – vybudovanie tohto chodníka bolo pre energetikov plynulým využitím poznatkov z dlhodobého monitoringu povodia Ipľa, kde SE monitorujú lokalitu kvôli v minulosti intenzívne plánovanej výstavbe prečerpávacej vodnej elektrárne. Energetici prostredníctvom náučných tabúľ predstavujú prírodovedné, historické, lesnícke, ochranárske, technické a pamiatkarske charakteristiky regiónu. Rastie tu niekoľko chránených druhov rastlín, z nich najzaujímavejší je výskyt mäsožravej“ rosičky okrúhlolistej. V širšej oblasti náučného chodníka žije 21 chránených druhov cicavcov (rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý) 107 chránených druhov vtákov, 9 chránených druhov plazov a 8 chránených druhov.
Dolina Ipľa a hornej Kokávky je atraktívna pre rozvoj letného a zimného cestovného ruchu. Náučný chodník Ipeľ má v súčasnosti 12 zastávok (výhľadovo 20) na pešej a lyžiarskej trase Rekreačného strediska Kokava-Háj-Línia-Šoltýska-Ďubákovo s dĺžkou približne 7,2 km. Lyžiarske napojenie je tiež možné prakticky všade, záleží len na žičlivosti počasia, teda či napadlo dosť snehu.
Trasa začína v doline Hájskeho potoka, kam sa možno dostať autom alebo na bicykli. Je možné ju ale začať aj skončiť z hociktorého bodu. Sú na nej 3 informačné strediská a 12 zastávok s osadenými náučnými tabuľami, resp. s orientačnými mapami. Okrem jednotlivých bodov na trase SE vybudovali aj oddychové sedenie s ohniskom a úpravou prameňa na Chladnej studni. Súčasná trasa nie je náročná, môžu ju absolvovať všetky vekové kategórie. Má prevýšenie 290 m. Najnižším bodom je chata Strojár v RS Kokava-Háj s nadmorskou výškou 610 m n.m. Najvyšším je bod na Sklenom vrchu približne vo výške 900 metrov nad morom. V prípade, že sa na výlet vydáte od penziónu Family na Línii resp. od Chaty Ipeľ (cca 750 m n.m.), bude vás čakať príjemná prechádzka s prevýšením len 150 m. 
V prípade cyklistického variantu trasy, resp. okruhu, je dĺžka väčšia a závisí od toho, či sa cyklista po prejdení dokončenej časti Náučného chodníka Ipeľ rozhodne pokračovať po odporúčanej, ale neznačenej trase. Chodník sa ťahá práve priestorom, ktorý je dnes neznačený, preto je turistom relatívne menej známy. V budúcnosti je možné chodník rozšíriť okolo obce Ďubákovo, s celkovou dĺžkou približne 5,6 km pre peších a o niečo dlhšou trasou pre cyklistov a bežkárov.

Prírodná rezervácia (PR) ORTOV – aj tu SE podporili iniciatívu miestneho občianskeho združenia na vybudovanie krátkeho náučného chodníka. Rezervácia sa nachádza v okrese Michalovce v katastrálnych územiach obcí Pavlovce nad Uhom, Čierne Pole a Veľké Kapušany, medzi riekami Uh a Latorica, na Východoslovenskej nížine. Izolovaná od väčších aktívnych tokov (Uh, Latorica), je vďaka svojej zachovanosti jedinečným prírodným fenoménom v Slovenskej republike. Ide o typické mŕtve rameno, úzke s pretiahnutým tvarom, ktoré viackrát mení smer. Rameno bolo v minulosti umelo prehĺbené a v súčasnosti má charakteristický ráz jazera. Nachádza sa tu jedno z najbohatších nálezísk lekna bieleho (Nymphaea alba) na Východoslovenskej nížine. PR Ortov je dlhá približne 4 km s priemernou šírkou 20 m a maximálnou hĺbkou 3,8 m. V posledných rokoch došlo k rapídnemu poklesu hladiny jazera, čo spôsobuje vyschnutie vzácneho rastlinstva, uhynutie pobrežnej ichtyofauny a chránených druhov rýb. Aj preto zamestnanci SE nelenili, a vlani vyčistili dobrovoľníci z elektrárne a rybárskeho zväzu v rámci akcie Naše mesto brehy a vstupný kanál do jazera. Tento rok budú rovnako pokračovať v dobrovoľníckych prácach, aby pripravili terén pre základy novostavby - stavidla, čím sa zastaví pokles a dokonca zvýši hladina vody v jazere.

V recipiente jazera sa zachovali viaceré pôvodné, mokraďové a vodné rastlinné spoločenstvá s mnohými, dnes zväčša zriedkavými a vzácnymi druhmi rastlín. Najznámejšie sú leknica žltá, lekno biele, rezavka aloovitá, šípovka vodná, ale aj vodná papraď, salvínia plávajúca, ktorá spolu so žaburinkou menšou tvorí súvislé porasty drobných na hladine plávajúcich rastlín. Vidieť tu môžete veľa druhov žiab, motýľov. Hniezdi tu niekoľko druhov vtákov, napr.: kúdelníčka lužná, bučiarik močiarny, trsteniarik veľký, svrčiak riečny, slávik obyčajný, kačica divá, rybárik riečny, sliepočka vodná a kaňa močiarna.

Slovenské elektrárne vás pozývajú stráviť príjemné a zdraviu prospešné chvíle pešo alebo na bicykli v lokalitách náučných chodníkov a prírodných rezervácií, ktorých zachovanie a podpora je úzko prepojené s poslaním programu Energia pre prírodu.

Fotogaléria k článku

Najnovšie