Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

Extra TANAPrd?

Je naozaj TANAP na prd? Nuž, pravdupovediac, s národným parkom to nie je úplne v poriadku. Teraz máš aj ty šancu prispieť k zlepšeniu súčasného stavu. Ako? Pripravuje sa nový program starostlivosti o TANAP, ktorého návrh sa nachádza v období verejného vypočutia. Študuj a kritizuj aj ty.

Návrh starostlivosti sa nachádza na www.tanap.org/dokumenty-navrh.php. Je vo formáte PDF v dvoch verziách - prvá je oficiálnym dokumentom a druhá je vo forme brožúry. Brožúra by mala ľahším spôsobom priblížiť najmä laickej verejnosti obsah 160 stranového dokumentu.

Svoje názory, návrhy a postrehy (napr. k pohybu mimo značkovaných chodníkov) môžeš poslať Správe TANAPu na adresu: Správa TANAP, P.O.Box 21, 059 41 Tatranská Štrba 75 alebo emailom na tanap@tanap.org. Rovnako je otvorené aj fórum pod týmto článkom - v prípade, že sa nazbierajú zaujímavé príspevky, budú zaslané Správe TANAPu v mene HIKINGu.

Po zbežnom prelistovaní dokumentu som nenadobudol pocit, že by návrh dokumentu znamenal prevratné zmeny v prístupe k Tatrám. Územie je rozdelené na tri hlavné zóny ochrany (A,B,C). Zóna A obsahuje vysokorské prostredie v rozmedzí 1200 - 2655 m n.m., zóna B sa nachádza vo výškach 700 až 1250m a zóna C sú nižšie položené predhorské oblasti. Dokument špecifikuje pravidlá pre ľudské činnosti (lesníctvo, poľovníctvo, poľnohospodárstvo, výskum, turistika a šport, stavebná činnosť). Z pohľadu turistu je najpodstatnejšou zónou Áčko, ktoré je ďalej rozdelené na dve časti. A1 sú oblasti, kam sa vôbec nesmie a A2 zahŕňa lokality, ktorými prechádzajú turistické chodníky a kde sa smie liezť a lyžovať. Špecifickou skupinou v rámci Áčka sú tiež zastavané oblasti (vysokohorské chaty a priľahlé územie). V obmedzeniach ani v povolených činnostiach som nenašiel nič nového. Žiaden progres k pokročilému systému, žiaden plán rozvoja, žiadne nové možnosťi pohybu mimo značkovaných chodníkov (aj keď v sú známe spôsoby zo zahraničia). Mám pocit, že nová je len ABC špecifikácia spolu so zatriedením oblastí do týchto zón spolu s rôznymi viac či menej prázdnymi stratégiami bez konkrétneho spôsobu pre ich dosiahnutie.

Z môjho pohľadu (VHT turistu) ma najviac znepokojuje, že mimochodníkové výlety majú monopolne pod palcom vysokohorskí vodcovia. Turistu to stojí peniaze, avšak TANAPu z nich veľa neplynie. To by sa podľa mňa malo systémovo zmeniť. Je zrejmé, že pohyb mimo chodníkov by mal byť kvôli ochrane prírody regulovaný. Rovnako zrejmý je aj fakt, že by sa za mimochodníkové túry malo platiť a dať tak Správe TANAPu peniaze na projekty zamerané na zmiernenie dopadu ľudskej činnosti. Problémom by však určite bolo organizačné zabezpečenie spolu s odporom k radikálnym zmenám.

[ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

Dopĺňam, že obdobie verejného pripomienkovanie návrhu trvá až do septembra 2004 - nezahoď svoju šancu a prispej aj ty svojimi postrehmi k lepším Tatrám.

Tlačová správa

Pre úplnosť pripájam ešte tlačovú správu uvernejnenú dňa 18.5.2004 v súvislosti s návrhom starostlivosti o TANAP.

Správa TANAP
Poprad, 18. mája 2004

Po viac ako ročnej príprave predkladá Správa TANAP verejnosti na pripomienkovanie návrh dokumentu, ktorý obsahuje zásady starostlivosti o Tatranský národný park pre najbližších desať rokov. Počas mája a júna sa uskutočnia stretnutia s verejnosťou v Ždiari (Ždiarsky dom 20. 5. o 16.00), Zuberci (Kultúrny dom 27. 5. o 16.00), Liptovskom Mikuláši (Mestský úrad 3. 6. o 16.00), Starom Smokovci (Mestský úrad 10. 6. o 16.00) a Štrbe (Spoločenský dom 17. 6. 2004). V prípade záujmu je Správa TANAP pripravená rokovať s užívateľmi národného parku a prijímať pripomienky odbornej verejnosti do septembra tohto roku. Jeho kompletné znenie záujemcovia nájdu na web stránke Správy TANAP.

Po období verejného vypočutia budú všetky pripomienky, návrhy a nápady verejnosti pozorne prehodnotené a spracované. Následne Správa TANAP dopracuje a skompletuje konečnú verziu návrhu programu starostlivosti v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Do konca roka 2004 bude Návrh programu starostlivosti o TANAP predložený Ministerstvu životného prostredia a následne na medzirezortné pripomienkovanie a schválenie do vlády.

V programe starostlivosti je celá oblasť Tatranského národného parku rozdelená na zóny A, B a C, pričom zóna A predstavuje najvyšší stupeň ochrany. Každá zóna obsahuje jednotky jednotlivých prírodných typov s vlastnými regulatívami využívania a starostlivosti v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny. Schválený program starostlivosti o národný park slúži ako podklad pre vypracovanie dokumentov, plánov alebo projektov osobitne chránených častí prírody a krajiny a pre činnosť a rozhodovanie orgánov ochrany prírody a krajiny. V zmysle stavebného zákona je Program starostlivosti povinne využiteľným podkladom pre spracovanie všetkých plánovacích a rozvojových dokumentov, najmä územných plánov regiónov a obcí. Stáva sa tak aktívnym nástrojom pre usmernenie všetkých socio-ekonomických aktivít v území.

Plánovacie procesy s účasťou verejnosti sú časovo náročné a často vedú k tvrdým diskusiám. Ale to, že sa názory rôznia, je prirodzená súčasť otvorených demokratických procesov. Pre Správu TANAP je dôležité poznať názory všetkých, ktorých záujmy súvisia s národným parkom. Preto pozývame tých, ktorí majú záujem o rozvoj národného parku, aby sa zúčastnili obdobia verejného vypočutia. Stále však musíme mať na pamäti prvoradý cieľ: zachovať prírodné a kultúrne hodnoty národného parku a umožniť také ich využívanie, aby nedošlo k ohrozeniu a poškodeniu týchto hodnôt.

Pripomienky k Programu starostlivosti Správe TANAP možno posielať na nasledovné kontakty:

Správa Tatranského národného parku
P. O. Box 21
059 41 Tatranská Štrba 75
Telefón/fax: 052-4484217
E-mail: tanap@tanap.org
www.tanap.org

Ing. Tomáš Vančura, riaditeľ S-TANAP

Najnovšie