Článok je bez textu, lebo pochádza ako fotoseriál ešte zo starého HIKING - u.