Oznámenie porušenia autorských práv

Dátum poslednej aktualizácie: 17.12.2010
Informácie o autorských právach k materiálom na HIKING.SK nájdete v Podmienkach použitia.
V prípade, ak chcete podať oznámenie o porušení autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva, ku ktorému podľa vás malo dôjsť prostredníctvom stránok HIKING.SK, je nutné tak urobiť písomne a poskytnúť všetky nasledujúce informácie.
 1. Fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené.
 2. Úplná identifikácia chráneného diela, ktorého ochrana mala byť porušená, alebo reprezentatívny zoznam diel, v prípade, ak jedným oznámením oznamujete porušenie ochrany viacerých diel.
 3. Presná identifikácia materiálu, prostredníctvom ktorého má dochádzať k porušovaniu ochrany predmetného diela alebo ktorý je zdrojom aktivity porušujúcej ochranu a ktorý má byť odstránený alebo ku ktorému má byť zakázaný prístup. Identifikácia musí obsahovať objektívne dostatočné informácie, ktoré prevádzkovatelovi umožnia správne identifikovať takýto materiál.
  Poskytnutie jedného alebo viacerých úplných URL odkazov prostredníctvom emailu je najspoľahlivejšou formou, ktorá prevádzkovateľovi umožní správnu a rýchlu lokalizáciu.
 4. Informácie, ktoré prevádzkovateľovi objektívne postačia pre bezproblémové kontaktovanie sťažujúcej sa strany – t.j. korešpondenčná adresa, telefónne číslo, a v prípadoch, keď je to možné, aj elektronická adresa, na ktorej možno sťažujúcu stranu sa bežne zastihnúť.
 5. Čestné prehlásenie, že sťažujúca sa strana v dobrej viere predpokladá, že spôsob použitia diela v predmetnom materiáli nie je v súlade s vôľou autora, jeho oprávneného zástupcu alebo príslušných ustanovení platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 6. Vyhlásenie, že informácie uvedené v oznámení sú presné a pravdivé, že sťažujúca sa strana si je vedomá prípadných postihov vyplývajúcich z prípadného krivého obvinenia v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a že sťažujúca strana je oprávená konať v mene vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené.

Pre urýchlenie konania vo veci vášho oznámenia, prosím použite nasledovnú emailovú adresu: legal(zav)hiking.sk.

Upozornenie: Informácie, ktoré budú poskytnuté v oznámení môžu byť bez vedomia sťažovateľa zaslané osobe, ktorá poskytla materiál, údajne porušujúci práva chráneného diela. Informácie o šťažovateľovi a/alebo obsah oznámenia bude uverejnený podľa uváženia aj na HIKING.SK.

Varovanie: V prípade, ak sa preukáže, že oznámenie bolo nedôvodné a k porušeniu žiadnych práv nedošlo, prevádzkovateľ a/alebo osoba, ktorá poskytla predmetný materiál, si môže uplatniť, v zmysle platných právnych predpisov, náhradu škody, ktorá jej vznikla takýmto oznámením.
Nezasielajte falošné nároky!

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odoprieť prístup k stránkam HIKING.SK a/alebo ku kontu používateľom, ktorí prostredníctvom služieb stránok HIKING.SK opakovane poskytujú materiály porušujúce ochranu chránených diel. Takéto materiály budú kompletne zmazané.

Tiráž
 • Názov
  • HIKING.SK - posledná zastávka pred cestou na hory
 • ISSN
  • 1336-7846
 • Aktualizácia
  • 5x týždenne
 • Prvý publikovaný článok
  • 28.7.2002
 • Vydavateľ
  • N Press s.r.o.
  • Jarošova 1, 831 03 Bratislava
  • IČO: 46 887 491
 • Korešpondenčná adresa
  • Jarošova 1, 831 03 Bratislava
  • redakcia(zav)hiking.sk
 • Šéfredaktorka
  • Soňa Mäkká
   sona(zav)hiking.sk
 • Inzercia
  • inzercia(zav)hiking.sk
 • Grafika
  • Boris Meluš
 • Redakčný systém
  • Ľubomír Mäkký, Martin Šácha, Michal Mikuláš
 • Jazyková úprava
  • Tomáš Trstenský, Soňa Mäkká, Michal Bukvai
 • Hikeplanner a mapy.hiking.sk
  • Michal Bukvai, Ľubomír Mäkký, Ivan Barka
  • odborné konzultácie:
   Pavol Juhoš, Martin Tomko, Marián Lacena
0.09 (0.02)