Hiking.sk HIKING.SK Posledná zastávka pred cestou na hory

Podmienky použitia

Pravidlá používania súborov cookies

Tieto Pravidlá používania súborov cookies (ďalej len „Pravidlá“) sa týkajú sa Vašich osobných údajov a súkromia. Prosíme Vás, venujte obsahu Pravidiel náležitú pozornosť.

Spoločnosť N Press, s.r.o., so sídlom Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO 46 887 491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 85392/B (ďalej len „N Press“) prevádzkuje webovú stránku https://hiking.sk/ (ďalej len „Portál“).

Dňa 25. mája 2018 vstúpilo do účinnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Tieto Pravidlá boli vytvorené s cieľom vysvetlenia problematiky súborov cookies v kontexte ochrany osobných údajov a zvýšenia transparentnosti pri ich spracúvaní. Pravidlá sú zároveň zverejnené a voľne dostupné na Portáli a máte možnosť kedykoľvek si ich otvoriť a prečítať. Pravidlá môžu byť priebežne aktualizované a odporúčame vám, aby ste sa pravidelne oboznamovali s ich znením.

1. Súbory cookies

N Press používa na Portáli súbory cookies.

Cookies sú textové súbory, ktoré Portál posiela vášmu internetovému prehliadaču, ktorý ich ukladá do vášho počítača, tabletu, mobilu alebo iného zariadenia. Cookies sú malé a vo vašom zariadení zaberajú minimálny priestor. Cookies nepoškodzujú vaše zariadenie. Niektoré cookies sa do vášho zariadenia ukladajú len prechodne počas vašej návštevy Portálu a po jeho opustení sa automaticky vymažú (prechodné cookies) a iné cookies zostávajú uložené vo vašom zariadení aj po opustení Portálu, aby si vás zapamätal, keď sa vrátite ako návštevník a to bez toho, aby vás identifikoval ako konkrétnu osobu (trvalé cookies).

2. ÚČEL POUŽÍVANIA COOKIES

Cookies, ktoré používame vám umožňujú pohyb na Portáli a využívanie jeho základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky či online platby (základné cookies).

Cokies napomáhajú Portálu rozpoznať vás a následne vám sprístupniť požadovanú službu. Prostredníctvom cookies môže Portál zaznamenať nastavenia vášho internetového prehliadača, vaše prístupové heslo, vami uprednostňovaný jazyk a pod. Cookies tiež znemožňujú opakovanému zobrazovaniu toho istého obsahu. Vaša budúca návšteva Portálu tak môže byť rýchlejšia a komfortnejšia. Bez súborov cookies by prehliadanie a využívanie Portálu bolo komplikovanejšie (funkčné/prevádzkové cookies). Cookies nám pomáhajú neustále skvalitňovať a rozvíjať ponuku a nastavenia svojich služieb a prispôsobovať ich práve vašim preferenciám a potrebám. Na základe cookies možno sledovať, analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb na Portáli a následne vylepšovať obsah, funkčnosť či dizajn Portálu (analytické cookies). Cookies používame aj na efektívnejšie a relevantnejšie zacielenie marketingovej komunikácie, aby vyhovovala vašim preferenciám v závislosti od vašich online aktivít, ktoré cookies dokážu zaznamenať (reklamné cookies).

Okrem našich vlastných cookies môžeme používať aj cookies tretích osôb (Google a Facebook), a to najmä na štatistické a marketingové účely (cookies tretích osôb), ktorých pravidlá používania nájdete na nasledujúcich webových stránkach:

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že nevyužívame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo by vás významne ovplyvňovalo z hľadiska vašich práv a slobôd.

3. PRÁVNY ZÁKLAD

Na základe cookies vás zvyčajne nedokážeme presne identifikovať.

Iba ak by sme vás počas návštevy Portálu a využívania našich služieb vedeli identifikovať, bude sa jednať o spracúvanie vašich osobných údajov v zmysle GDPR.

V takom prípade by bol N Press prevádzkovateľom v zmysle GDPR, pretože by spracúval osobné údaje dotknutej osoby (vás).

Právnym základom spracúvania osobných údajov získaných prostredníctvom cookies je (i.) váš súhlas ako dotknutej osoby a (ii.) v prípade sledovania vašich online aktivít, ich analyzovania a vyhodnocovania náš oprávnený záujem, ktorý spočíva v záujme ponúknuť vám čo najkvalitnejší obsah, funkčnosť, nastavenie či podporu našich služieb a Portálu vrátane priameho marketingu.

Súhlas s používaním cookies nám môžete slobodne udeliť pri prvej návšteve Portálu. V závislosti od nastavení vášho internetového prehliadača môžeme o udelenie súhlasu žiadať opakovane pri každej vašej návšteve Portálu.

Súhlas s používaním cookies je nepodmienený a teda aj keď nám ho neudelíte, budete môcť aj naďalej Portál navštevovať, avšak upozorňujeme, že niektoré jeho služby, funkcionality a vlastnosti sa nemusia zobrazovať, sprístupňovať a fungovať správne alebo vôbec.

4. SPRAVOVANIE A VYMAZANIE COOKIES

Internetové prehliadače zvyčajne automaticky prijímajú cookies už v preddefinovanom nastavení. Aj po udelení súhlasu s používaním cookies môžete pomocou nastavenia svojho prehliadača cookies úplne odmietnuť alebo selektívne prijímať iba niektoré cookies a taktiež môžete vymazať cookies uložené vo vašom zariadení. Ak nechcete, aby sme cookies vo vašom prehliadači používali, môžete ho nastaviť tak, aby cookies odmietal alebo aby vás informoval o pokuse uložiť cookies do vášho zariadenia vždy, keď sa o to Portál pokúsi. Pokiaľ však používanie cookies úplne odmietnete, Portál síce budete môcť navštíviť, avšak niektoré jeho služby, funkcionality a vlastnosti sa nemusia zobrazovať, sprístupňovať a fungovať správne alebo vôbec. Z toho dôvodu odporúčame ponechať cookies aktivované. Informácie o jednotlivých internetových prehliadačoch a o spôsobe nastavenia cookies môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

http://www.allaboutcookies.org/

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Safari: https://www.apple.com

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

5. VAŠE PRÁVA

V prípade, ak by prostredníctvom cookies dochádzalo k spracúvaniu vašich osobných údajov, v zmysle GDPR máte (i.) právo na prístup k údajom, ktoré sa o vás spracúvajú, (ii.) právo na ich opravu, (iii.) právo na ich vymazanie, (iv.) právo na obmedzenie spracúvania, (v.) právo na prenositeľnosť údajov, (vi.) právo namietať proti spracúvaniu, ako aj (vii.) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Rovnako máte (viii.) právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR).

6. KONTAKT

Klásť otázky týkajúce sa cookies a uplatňovať svoje práva môžete bezplatne na základe žiadosti zaslanej elektronicky na emailovú adresu: legal@hiking.sk, listom na poštovú adresu: N Press, s.r.o., Jarošova 1, 831 07 Bratislava alebo aj iným vami preferovaným spôsobom.

Tiráž
 • Názov
  • HIKING.SK - posledná zastávka pred cestou na hory
 • ISSN
  • 1336-7846
 • Aktualizácia
  • 5x týždenne
 • Prvý publikovaný článok
  • 28.7.2002
 • Vydavateľ
  • N Press s.r.o.
  • Jarošova 1, 831 03 Bratislava
  • IČO: 46 887 491
 • Korešpondenčná adresa
  • Jarošova 1, 831 03 Bratislava
  • redakcia(zav)hiking.sk
 • Šéfredaktorka
  • Soňa Mäkká
   sona(zav)hiking.sk
 • Inzercia
  • inzercia(zav)hiking.sk
 • Grafika
  • Boris Meluš
 • Redakčný systém
  • Ľubomír Mäkký, Martin Šácha, Michal Mikuláš
 • Jazyková úprava
  • Tomáš Trstenský, Soňa Mäkká, Michal Bukvai
 • Hikeplanner a TuristickaMapa.sk
  • Michal Bukvai, Ľubomír Mäkký, Ivan Barka
  • odborné konzultácie:
   Pavol Juhoš, Martin Tomko, Marián Lacena