Hiking.sk HIKING.SK Posledná zastávka pred cestou na hory

Podmienky použitia

Podmienky spracúvania osobných údajov HIKING.SK

1. ZÁKLADNÉ INFORMáCIE

Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „Podmienky“) sa týkajú sa Vašich osobných údajov a súkromia. Prosíme Vás, venujte obsahu Podmienok náležitú pozornosť.

Dňa 25. mája 2018 vstúpilo do účinnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Osobnými údajmi sa podľa GDPR rozumejú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prevádzkovateľom v zmysle GDPR je spoločnosť N Press, s.r.o., so sídlom Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO 46 887 491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 85392/B (ďalej len „N Press“), ktorá vymedzila účel a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov a spracúva ich vo vlastnom mene.

N Press prevádzkuje webovú stránku https://hiking.sk/ (ďalej len „Portál“).

Dotknutou osobou v zmysle GDPR ste vy, pretože vaše osobné údaje N Press spracúva.

Tieto Podmienky sa považujú za splnenie informačnej povinnosti N Press ako prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle GDPR a boli vytvorené s cieľom vysvetlenia problematiky ochrany osobných údajov a zvýšenia transparentnosti pri ich spracúvaní. Podmienky sú zároveň zverejnené a voľne dostupné na Portáli a máte možnosť kedykoľvek si ich otvoriť a prečítať. Podmienky môžu byť v prípade potreby aktualizované.

2. ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje získava N Press predovšetkým priamo od vás a to tým, že ste ich vyplnili a poskytli prostredníctvom registračného formulára alebo inej funkcionality na Portáli, a že navštevujete a využívate Portál.

3. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania vašich osobných údajov je, prípadne môže byť predovšetkým používanie alebo trvanie konkrétnej služby Portálu, ktorú požadujete, alebo ku ktorej požaduje prístup, čo zahŕňa: (i.) zapájanie sa do tvorby obsahu Portálu, napr. pridávanie článkov a fotografií do jednotlivých kategórií (rubrík, galérií, súťaží, atď.), príspevkov a komentárov do diskusného fóra, prípadne prostredníctvom iných nástrojov umožňujúcich uloženie a zverejnenie dát na Portáli, (ii.) bazár – bezplatná online inzercia vlastného outdoorového a športového oblečenia a vybavenia, (iii.) online obchod umožňujúci najmä kúpu vybraných knižných titulov o športovo-rekreačných aktivitách v prírode a horskej turistike. Účelom spracúvania vašich osobných údajov môže byť taktiež (iv.) marketing, ktorý zahŕňa priamy marketing (zasielanie emailových správ s komerčným obsahom) a efektívnu marketingovú komunikáciu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto účelom, na základe čoho sa vám bude zobrazovať na Portáli predovšetkým tá reklama, ktorá je pre vás relevantná a vyhovuje vašim preferenciám, a to v závislosti od vašich online aktivít.

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že nevyužívame automatizované individuálne rozhodovanie ani také profilovanie, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo by vás významne ovplyvňovalo z hľadiska vašich práv a slobôd.

Spracúvať vaše osobné údaje na iný účel ako na účel označený v Podmienkach môžeme iba v prípade, že ste nám na to osobitne udelili súhlas alebo spracúvanie osobných údajov na iný účel je zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané.

Spracúvanie osobných údajov na účel archivácie alebo štatistický účel sa v zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov považuje za spracúvanie zlučiteľné s pôvodným účelom. V prípade spracúvania na predmetné účely máme zavedené primerané a účinné technické a organizačné opatrenia, ktorými zabezpečíme najmä minimalizáciu osobných údajov a podľa toho akým spôsobom bude možné predmetné účely dosiahnuť zabezpečíme taktiež pseudonymizáciu (osobné údaje nebude možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií uchovávaných oddelene) alebo anonymizáciu (osobné údaje nebude vôbec možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe a teda nebude viac možné identifikovať vás).

4. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý ste nám udelili prostredníctvom registračného formulára alebo inej funkcionality na Portáli, pričom v prípade spracúvania vašich osobných údajov na účel zapájanie sa do tvorby obsahu Portálu a na účel bazáru je právnym základom taktiež oprávnený záujem N Press na zabezpečovaní a napĺňaní zmyslu prevádzky Portálu a jeho služieb.

V prípade spracúvania vašich osobných údajov na účel online obchodu je právnym základom plnenie zmluvných povinností N Press voči vám a plnenie zákonných povinností zo strany N Press (napr. podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve).

Súhlas, ktorý nám udeľujete na marketingové účely je slobodný a nepredstavuje zákonnú ani zmluvnú požiadavku. N Press nepodmieňuje uzavretie a plnenie zmluvy udelením súhlasu na marketingové účely a jeho neposkytnutie nemá pre vás žiadne právne ani iné následky.

Udelením súhlasu v zmysle týchto Podmienok súčasne potvrdzujete, že v prípade, ak máte menej ako 16 rokov, tak váš zákonný zástupca (napr. rodič) vopred schválil tento súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Spracúvanie vašich osobných údajov na účel priameho marketingu predstavuje oprávnený záujem N Press v zmysle recitálu 47 GDPR.

5. ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.

Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovnom rozsahu:

a) emailová adresa,

b) meno a priezvisko (len pri účele zapájania sa do tvorby obsahu Portálu a online obchodu),

c) fotografia tváre (len pri účele zapájania sa do tvorby obsahu Portálu),

d) poštová adresa – ulica, orientačné číslo, obec, psč, štát (len pri účele online obchodu),

e) telefónne/mobilné číslo (len pri účele bazáru a online obchodu),

f) údaje o IP adrese,

g) údaje o prihlásení na zaregistrované konto na Portáli,

h) údaje o návšteve a aktivitách na Portáli,

i) údaje získané zo súborov cookies (len za predpokladu, že vás na základe cookies dokážeme presne identifikovať).

6. COOKIES

N Press používa na Portáli (webovej stránke) súbory cookies. Súhlas s používaním cookies nám môžete slobodne udeliť pri prvej návšteve Portálu. V závislosti od nastavení vášho internetového prehliadača môžeme o udelenie súhlasu žiadať opakovane pri každej vašej návšteve Portálu. V tejto súvislosti vám odporúčame dôkladne sa oboznámiť s dokumentom „Pravidlá používania súborov cookies“, ktorý je zverejnený a voľne dostupný na Portáli a máte možnosť kedykoľvek si ho otvoriť a prečítať.

7. ODVOLANIE SÚHLASU A NAMIETANIE SPRACÚVANIA

Do osobitnej pozornosti vám dávame, že v zmysle GDPR disponujete:

a) právom kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Ak ste odvolali svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov (napr. potreba plnenia zmluvy, povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu či oprávneného záujmu), zabezpečíme bez zbytočného odkladu vymazanie alebo anonymizovanie vašich osobných údajov v zmysle GDPR.

b) právom namietať spracúvanie vašich osobných údajov, ak ich N Press spracúva (i.) pri plnení úlohy realizovanej vo verejnom záujme, (ii.) pri výkone verejnej moci, (iii.) na základe oprávneného záujmu alebo (iv.) na účel priameho marketingu vrátane profilovania založeného na týchto právnych základoch. V prípade, ak vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu, osobné údaje sa nesmú ďalej na tento účel spracúvať (námietka bude považovaná za odvolanie vášho súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov). V ostatných prípadoch bude vaša námietka opodstatnená vtedy, ak vaše oprávnené dôvody budú prevažovať nad oprávnenými dôvodmi N Press.

8. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie na dobu, ktorá je potrebná na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú (napr. dokým to vyžaduje potreba plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či oprávneného záujmu).

V prípade, ak ide o spracúvanie osobných údajov iba na základe súhlasu, tak vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie po dobu 24 mesiacov od udelenia vášho súhlasu alebo do jeho odvolania. Pred uplynutím tejto doby vás môžeme požiadať o predĺženie platnosti vášho súhlasu na ďalších 24 mesiacov.

Po uplynutí doby v zmysle vyššie uvedeného alebo pri odvolaní súhlasu vaše osobné údaje vymažeme alebo anonymizujeme (okrem prípadu, ak vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe ako je súhlas).

9. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH ZABEZPEČENIE

Vaše osobné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracúvanie uskutočňujeme prostredníctvom vlastného automatizovaného informačného systému a primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

V prípade potreby môžeme na základe písomnej zmluvy poveriť spracúvaním vašich osobných údajov tretiu osobu disponujúcu adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou, ktorá bude ako sprostredkovateľ v mene N Press spracúvať vaše osobné údaje v súlade s GDPR a bude garantovať ich bezpečnosť.

10. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým na vlastné účely. Okrem toho sme oprávnení poskytovať vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu nasledovným dôveryhodným príjemcom:

a) osobám, ktoré v mene N Press mimosúdne i súdne uplatňujú a vymáhajú právne nároky, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov (napr. advokáti);

b) súdom, súdnym exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov N Press alebo plnenia povinností N Press podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;

c) osobám, ktoré doručujú vybrané knižné tituly, prípadne iné tovary, ktoré ste si objednali v online obchode, a to za účelom plnenia zmluvných povinnosti N Press voči vám;

d) sprostredkovateľom, ktorí sú na základe písomnej zmluvy s N Press poverení spracúvaním osobných údajov v mene N Press, a to výlučne za týmto účelom;

e) osobám, ktoré pre N Press zaisťujú prevádzku, servis či zabezpečenie Portálu, služieb, softvérových riešení a informačnej infraštruktúry vrátane ich monitoringu a testovania, a to výlučne za týmito účelmi,

f) osobám, ktoré N Press poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie Portálu a služieb,

g) osobám, ktoré N Press poskytujú marketingové služby, a to iba za účelom efektívnej a relevantnej marketingovej komunikácie N Press (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností dodávame, že predmetná kategória osôb nebude môcť vaše osobné údaje použiť pre svoj vlastný marketing alebo marketingové aktivity akejkoľvek inej osoby odlišnej od N Press).

11. VAŠE PRÁVA

Oboznamujeme vás s právami spätými s ochranou osobných údajov, ktoré vám prináležia podľa príslušných ustanovení GDPR a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov:

a) právo požadovať prístup k osobným údajom (podrobnejšie v čl. 15 GDPR);

b) právo požadovať opravu osobných údajov (podrobnejšie v čl. 16 GDPR);

c) právo požadovať vymazanie osobných údajov, tzv. právo byť zabudnutý (podrobnejšie v čl. 17 GDPR);

d) právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov (podrobnejšie v čl. 18 GDPR);

e) právo na prenosnosť osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi (podrobnejšie v čl. 20 GDPR);

f) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (podrobnejšie v čl. 7 ods. 3 GDPR a bode 7. písm. a) týchto Podmienok);

g) právo namietať spracúvanie osobných údajov (podrobnejšie v čl. 21 GDPR a bode 7. písm. b) týchto Podmienok);

h) právo podať sťažnosť adresovanú nezávislému dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27 (podrobnejšie v § 100 až 103 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

12. AKO A KDE SI MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA

Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov môžete bezplatne na základe žiadosti zaslanej elektronicky na emailovú adresu: legal@hiking.sk, listom zaslaným na poštovú adresu: N Press, s.r.o., Jarošova 1, 831 07 Bratislava, prípadne osobne alebo aj iným vami preferovaným spôsobom.

Upozorňujeme vás, že pred vybavením vašej žiadosti musíme v prvom rade spoľahlivo overiť vašu totožnosť, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu vašich práv. Z toho dôvodu vás môžeme požiadať o súčinnosť spočívajúcu v poskytnutí dodatočných informácií či dokladov potrebných na verifikovanie identity dotknutej osoby (vašej identity), ak máme oprávnené pochybnosti o identite žiadateľa. Ak ani postupom podľa predchádzajúcej vety nebudeme schopní preukázateľne verifikovať identitu dotknutej osoby (vašu identitu), budeme o tom žiadateľa zodpovedajúcim spôsobom informovať, ak je to možné, a sme oprávnení odmietnuť konať na základe žiadosti.

Podotýkame tiež, že vašej žiadosti nemusíme vyhovieť v prípadoch ustanovených v GDPR alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Ak bude vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, môžeme s prihliadnutím na obsah žiadosti (i.) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo (ii.) odmietnuť konať na základe žiadosti.

Vašu žiadosť vybavíme najneskôr do jedného mesiaca od jej doručenia. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ak ide o odôvodnený prípad s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí. O predĺžení lehoty vás budeme informovať.

Ak vašej žiadosti nevyhovieme, môžete sa obrátiť na nezávislý dozorný orgán monitorujúci uplatňovanie GDPR, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27. Dozorný orgán môžete v zmysle GDPR kontaktovať i priamo.

Tiráž
 • Názov
  • HIKING.SK - posledná zastávka pred cestou na hory
 • ISSN
  • 1336-7846
 • Aktualizácia
  • 5x týždenne
 • Prvý publikovaný článok
  • 28.7.2002
 • Vydavateľ
  • N Press s.r.o.
  • Jarošova 1, 831 03 Bratislava
  • IČO: 46 887 491
 • Korešpondenčná adresa
  • Jarošova 1, 831 03 Bratislava
  • redakcia(zav)hiking.sk
 • Šéfredaktorka
  • Soňa Mäkká
   sona(zav)hiking.sk
 • Inzercia
  • inzercia(zav)hiking.sk
 • Grafika
  • Boris Meluš
 • Redakčný systém
  • Ľubomír Mäkký, Martin Šácha, Michal Mikuláš
 • Jazyková úprava
  • Tomáš Trstenský, Soňa Mäkká, Michal Bukvai
 • Hikeplanner a TuristickaMapa.sk
  • Michal Bukvai, Ľubomír Mäkký, Ivan Barka
  • odborné konzultácie:
   Pavol Juhoš, Martin Tomko, Marián Lacena