Hiking.sk HIKING.SK Posledná zastávka pred cestou na hory

Podmienky použitia

Všeobecné podmienky HIKING.SK

Vážení čitatelia, prispievatelia a diskutéri,

venujte prosím náležitú pozornosť týmto podmienkam týkajúcim sa prehliadania a používania internetovej stránky https://hiking.sk/ (ďalej len „Portál“), ktorú prevádzkuje spoločnosť N Press, s.r.o., so sídlom Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO 46 887 491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 85392/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), pretože tieto všeobecné podmienky (ďalej len „Podmienky“) a právne informácie v nich obsiahnuté sú pre vás záväzné a pri navštevovaní Portálu ste povinní dodržiavať ich. Podmienky sa rovnako vzťahujú na všetkých, ktorí zadarmo vkladajú a zverejňujú na Portáli textový, obrazový, prípadne iný obsah.

Vstupom na Portál a jeho prehliadaním zároveň potvrdzujete, že ste oboznámení s obsahom týchto Podmienok a pri užívaní Portálu sa nimi budete riadiť.

Upozorňujeme, že okrem Podmienok ste takisto povinní riadiť sa platným autorským zákonom a ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré chránia obsah, dizajn a integritu Portálu.

Článok I. – Obsah a užívanie HIKING.SK

 1. Portál je primárne zameraný na zdieľanie a propagáciu zaujímavých a užitočných informácií o horách, horskej turistike, športovo-rekreačných aktivitách v prírode a nezávislého cestovania s dôrazom na trvalú udržateľnosť, zodpovednosť a ochranu prírodných a kultúrnych hodnôt navštevovaných lokalít. Portál slúži tiež k prezentovaniu ponuky s tým súvisiacich produktov a služieb.

 2. Obsah Portálu je vytváraný jednak redakciou Prevádzkovateľa, ale pochádza taktiež od čitateľov, prispievateľov a diskutérov (ďalej len „užívatelia“), ktorí sa z vlastnej iniciatívy zapájajú do tvorby obsahu Portálu napr. pridávaním svojich článkov a fotografií do jednotlivých kategórií (rubrík, galérií, súťaží, atď.), príspevkami a komentármi na diskusnom fóre, bezplatnou online inzerciou vlastného outdoorového a športového oblečenia a vybavenia na bazári, prípadne prostredníctvom iných nástrojov umožňujúcich uloženie a zverejnenie dát na Portáli.

 3. Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby informácie zverejnené na Portáli boli v čo najväčšej miere objektívne a zodpovedali uvedomelému a bezpečnému správaniu sa pri praktizovaní športovo-rekreačných aktivít v prírode, horskej turistiky či pri cestovaní. Každý prijímateľ informácií z Portálu si však musí uvedomiť, že plne zodpovedný za svoje vlastné konanie je on sám, a preto pred uskutočnením akejkoľvek zamýšľanej činnosti či už v prírode, horskom prostredí alebo inde Prevádzkovateľ odporúča všetkým, aby vo vlastnom záujme dôkladne zvážili svoje telesné schopnosti, poveternostné podmienky či ďalšie individuálne faktory a dôsledne sa oboznámili s aktuálnymi pravidlami správania sa a pohybu v konkrétnej lokalite a časovom období, prípadne aj s príslušnou legislatívou a možnosťami poistenia. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu či inú ujmu, ktorá by mohla byť užívateľom spôsobená v súvislosti s užívaním Portálu alebo informáciami, ktoré sú na ňom zverejnené.

 4. Možnosť užívateľov podieľať sa na tvorbe obsahu Portálu je podmienená registráciou užívateľa na Portáli a prihlásením sa na užívateľské konto. Užívateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich registračných a prihlasovacích údajov, aby nedošlo k ich zneužitiu.

 5. V prípade, ak užívateľ takýmto spôsobom na Portál vloží alebo zverejní dáta (texty, fotografie, atď.), ktoré môžu byť považované za autorské dielo, automaticky tým udeľuje Prevádzkovateľovi bezodplatnú, nevýhradnú a teritoriálne neobmedzenú licenciu na používanie, úpravu, spracovanie, zverejnenie a šírenie poskytnutých autorských diel výlučne v online prostredí prostredníctvom Portálu bez ohľadu na podobu, kvalitu, formu či iný aspekt ich vyjadrenia. Licencia sa udeľuje na celú dobu trvania autorskoprávnej ochrany predmetu licencie a bez možnosti jej odvolania užívateľom. Vo vzťahu k autorským dielam zverejneným na Portáli pred dátumom platnosti a účinnosti Podmienok majú užívatelia možnosť potvrdiť udelenie licencie v zmysle Podmienok taktiež vyjadrením súhlasu s Podmienkami (aktívnym zakliknutím príslušného políčka) pri využívaní Portálu. Upozorňujeme, že licencia sa nevzťahuje na spracovanie, rozmnožovanie, zverejňovanie a šírenie poskytnutých autorských diel užívateľov Portálu prostredníctvom periodických či neperiodických tlačených publikácií (novín, časopisov, kníh, brožúr a pod.), a preto v takýchto prípadoch sa bude vždy vyžadovať udelenie osobitnej licencie, ktorá bude odplatného charakteru a jej podmienky budú predmetom osobitnej dohody medzi autorom a Prevádzkovateľom.

 6. V tejto súvislosti sa každý užívateľ zároveň zaväzuje a zaručuje, že:

  a) nebude na Portáli zverejňovať autorské diela, ku ktorým nie je nositeľom všetkých práv autorov, prípadne ďalších osôb potrebných na udelenie licencie a je si vedomý vlastnej zodpovednosti za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva tretích osôb;

  b) má zabezpečené všetky potrebné oprávnenia, povolenia či súhlasy a má vysporiadané všetky práva a oprávnené nároky autorov alebo iných nositeľov práv k autorským dielam, ktoré zverejňuje na Portáli;

  c) zverejňovaním autorských diel na Portáli nezasahuje do práv a oprávnených záujmov žiadneho iného subjektu a neporušuje všeobecne záväzné právne predpisy SR ani všeobecne záväzné právne predpisy štátu, v ktorom sa užívateľ nachádza;

  d) v prípade zverejňovania cudzích autorských diel, tzn. ak bude užívateľ preberať obsah (texty, fotografie, atď.) od iných subjektov, musí užívateľ okrem splnenia vyššie uvedených povinností taktiež vo svojich článkoch a príspevkoch náležite dodržiavať citačné štandardy a normy, identifikovať pôvodný zdroj či autora preberaného obsahu a súčasne musí vopred preukázateľne upozorniť redakciu Prevádzkovateľa, že má v úmysle zverejniť preberaný obsah, ktorého nie je autorom;

  e) v prípade uplatnenia požiadaviek alebo nárokov z práv duševného vlastníctva tretími osobami poskytne Prevádzkovateľovi plnú súčinnosť a kooperáciu za účelom riešenia týchto požiadaviek alebo nárokov tretích osôb, prípadne za účelom dosiahnutia nápravy alebo odvrátenia Prevádzkovateľovi hroziacich nákladov, škody či inej ujmy a pod.

 7. Na Portáli je zakázané zverejňovať súkromnú korešpondenciu a fotografie tretích osôb bez toho, aby užívateľ disponoval súhlasom dotknutých osôb či inak neoprávnene zasahovať do osobnostných práv fyzických osôb alebo do názvu a dobrej povesti právnických osôb.

 8. Na Portáli sa užívatelia nesmú správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecnou spoločenskou morálkou a etikou, najmä je zakázané:

  a) uvádzať informácie, ktoré sú spôsobilé neoprávnene zasiahnuť do názvu a dobrej povesti Prevádzkovateľa a značky HIKING.SK;

  b) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie;

  c) otvorene alebo skrytou formou robiť reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom, službám alebo internetovým stránkam bez súhlasu Prevádzkovateľa (predmetný zákaz sa nevzťahuje na bezplatné inzerovanie vlastného outdoorového a športového oblečenia a vybavenia na bazári, ktoré sa riadi Článkom II. Podmienok);

  d) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;

  e) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;

  f) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus a fajčenie alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok (v tejto súvislosti musí užívateľ zvoliť vhodné obsahové, štylistické a žánrové spracovanie informácií, aby v celkovom kontexte a vyjadrení nevyznela zmienka o požití alkoholického náboja a tabakového výrobku ako schvaľovanie ich nadmernej konzumácie, nezdravého spôsobu života, nezodpovedného a ľahkovážneho správania sa v prírode, horskom prostredí alebo inde, prípadne iných negatívnych spoločenských javov);

  g) otvorene alebo skrytou formou propagovať užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;

  h) používať vulgarizmy, hanlivé výrazy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so spoločenskou slušnosťou;

  i) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;

  j) propagovať pornografiu;

  k) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;

  l) propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v SR, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;

  m) otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;

  n) propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;

  o) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretích osobách, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o tretej osobe môžu priniesť inému subjektu neoprávnený prospech alebo výhodu;

  p) obchádzať vyššie uvedené zákazy.

 9. Každý užívateľ v celom rozsahu preberá zodpovednosť za obsah, ktorý na Portáli dobrovoľne zverejní a za súlad tohto obsahu s právnym poriadkom SR, právnymi normami štátu, kde sa nachádza a Podmienkami.

 10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejniť, upraviť alebo odstrániť z Portálu akýkoľvek obsah pochádzajúci od užívateľov. Prevádzkovateľ tak učiní najmä vtedy, ak obsah od užívateľa nezodpovedá zameraniu Portálu, nezapadá do publikačného plánu redakcie Prevádzkovateľa, možno ho dôvodne považovať za sporný, neobjektívny, neaktuálny, protiprávny, zasahujúci do práv tretích osôb alebo odporujúci Podmienkam. Toto svoje právo však môže Prevádzkovateľ využiť kedykoľvek aj bez udania dôvodu, pretože možnosť užívateľov podieľať sa na tvorbe obsahu Portálu nie je voči Prevádzkovateľovi nijakým spôsobom nárokovateľná a vynútiteľná. Prevádzkovateľ je taktiež oprávnený pristúpiť ku korekciám, zmenám a vylepšeniam textu v článkoch užívateľov, ak sa v nich nachádzajú gramatické a štylistické chyby, články sú nevhodné svojim obsahom, rozsahom, štruktúrou, formátovaním a pod. Prevádzkovateľ rovnako môže podľa svojho uváženia preradiť články a fotografie užívateľov do inej kategórie, rubriky či sekcie v rámci Portálu. Fotografie užívateľov musia okrem požiadaviek týchto Podmienok spĺňať taktiež ďalšie podrobnejšie požiadavky vzťahujúce sa na pridávanie fotografií do sekcie „Galéria“, ktoré sú zverejnené na Portáli. Užívatelia berú na vedomie, že obsah Portálu Prevádzkovateľ priebežne aktualizuje, mení a dopĺňa podľa vlastnej potreby a preferencií.

 11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade nerešpektovania Podmienok zo strany užívateľov a ani za presnosť a úplnosť obsahu zverejneného na Portáli.

 12. Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľom žiadnu garanciu nepretržitej či bezchybnej dostupnosti a prevádzky Portálu, resp. všetkých jeho funkcionalít, služieb alebo nezneužitia akejkoľvek informácie z Portálu treťou osobou, alebo neprelomenia zabezpečenia Portálu treťou osobou a pod. Prevádzkovateľ je zároveň oprávnený odstaviť prevádzku Portálu bez upozornenia a udania dôvodu. Užívatelia berú na vedomie, že v tomto kontexte Prevádzkovateľ takisto nenesie žiadnu zodpovednosť.

 13. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť registráciu (konto) užívateľa na Portáli, odoprieť mu prístup k Portálu či jeho kontu, alebo službám Portálu, ak sa v súvislosti s užívaním Portálu dopustí porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, dobrých mravov alebo Podmienok. Prevádzkovateľ môže pristúpiť k zrušeniu registrácie užívateľa na Portáli aj z dôvodu absencie aktívneho využívania konta užívateľom po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov od posledného odhlásenia z konta.

 14. Bez súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané akúkoľvek časť Portálu reprodukovať, spracúvať a distribuovať inak ako pre osobnú nekomerčnú potrebu, najmä žiaden užívateľ nesmie kopírovať, šíriť, upravovať alebo akokoľvek inak nakladať s obsahom Portálu za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom (užívateľa), pokiaľ medzi užívateľom a Prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda. Rovnako je zakázané bez súhlasu Prevádzkovateľa zasahovať do technickej podstaty Portálu. Užívatelia zodpovedajú za všetky škody či iné ujmy spôsobené Prevádzkovateľovi porušením predmetných zákazov.

Článok II. – Bezplatná inzercia na bazári

 1. Prevádzkovateľ poskytuje užívateľom Portálu bezplatne priestor pre online inzerovanie ich vlastného outdoorového a športového oblečenia a vybavenia, ktoré môže byť aj nosené, vyskúšané alebo používané (ďalej len „tovar“). Bazár má vyslovene občianky charakter a neslúži na inzerovanie tovarov alebo služieb v rámci podnikateľskej, resp. komerčnej činnosti.

 2. Pod inzertnými službami na bazári Portálu sa rozumie sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov medzi užívateľmi Portálu, ktorí sú fyzickými osobami a sú oprávnení s tovarom disponovať a nakladať. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom Portálu iba na jednej strane pre inzerentov vytvára možnosť ponúkať tovar na predaj a na druhej strane pre záujemcov možnosť ponúkaný tovar kúpiť, pričom Prevádzkovateľ nijako nevstupuje do právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim, nesprostredkováva platbu medzi predávajúcim a kupujúcim, nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie povinností z kúpnej zmluvy, pôvod, kvalitu a stav tovaru alebo za prípadné reklamácie tovaru a v súvislosti s kúpnou zmluvou sa na neho nevzťahujú žiadne záväzky. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za obsah inzerátov ani za zneužitie zverejnených údajov tretími osobami či akékoľvek škody alebo ujmy súvisiace s využívaním inzertných služieb na bazári Portálu.

 3. Využívanie inzertných služieb na bazári Portálu je podmienené registráciou užívateľa na Portáli a prihlásením sa na užívateľské konto, ktoré mu umožní vkladať, spravovať (meniť, dopĺňať) a odstraňovať svoje inzeráty. V závislosti od druhu ponúkaného tovaru sa inzeráty zaraďujú do jednotlivých kategórií, pričom užívateľ dbá, aby svoj inzerát zaradil do správnej kategórie (Prevádzkovateľ môže podľa svojho uváženia preradiť inzerát do inej kategórie). Užívateľ smie zverejniť na Portáli maximálne jeden inzerát denne. V rámci inzerátu možno inzerovať iba jednu ponuku a pripojiť najviac 5 fotografií zobrazujúcich ponúkaný tovar. Povolené sú iba vlastné fotografie inzerenta. Platnosť inzerátu je maximálne 6 mesiacov od dátumu zverejnenia.

 4. Prezerať si zverejnené inzeráty a kontaktovať inzerentov môžu aj nezaregistrovaní užívatelia Portálu.

 5. Inzerent preberá plnú zodpovednosť za obsah svojich inzerátov, ktoré zverejňuje na Portáli a súčasne sa zaväzuje, že ním pridávané inzeráty budú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a Podmienkami (tzn. v súlade s Článkom I. a Článkom II. Podmienok). Inzerovaný predovšetkým nesmie byť tovar, ktorého predaj nie je v Slovenskej republike dovolený, inzerent k nemu nemá vysporiadané všetky práva, nie je oprávnený s nim disponovať a nakladať alebo jeho inzerovaním či zobrazovaním zasahuje do práv iných subjektov.

 6. Inzeráty s nevhodným, nedôveryhodným, zavádzajúcim alebo klamlivým obsahom, inzeráty odporujúce všeobecne záväzným právnym predpisom, dobrým mravom alebo Podmienkam, a taktiež inzeráty duplicitné či obsahujúce odkazy na internetové stránky tretích osôb budú Prevádzkovateľom bez upozornenia odstraňované. Rovnako je Prevádzkovateľ oprávnený odstraňovať inzeráty, ktorých platnosť uplynula alebo všetky inzeráty toho istého užívateľa, ktorý ich pridáva pod viacerými zaregistrovanými kontami na Portáli.

Článok III. – Platená inzercia a online obchod

 1. Platená inzercia na Portáli pre podnikateľské subjekty a komerčné účely sa spravuje dokumentmi:

  a) Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti N Press, s.r.o. pre nákup online/digitálneho reklamného priestoru,

  b) Cenník online inzercie,

  c) Technická špecifikácie online inzercie.

 2. Pravidlá online nakupovania prostredníctvom Portálu sa riadia dokumentom Všeobecné obchodné podmienky.

Článok IV. – Ochrana osobných údajov a cookies

 1. Relevantné informácie o ochrane vašich osobných údajov a cookies nájdete v dokumente Podmienky spracovania osobných údajov a v dokumente Pravidlá používania súborov cookies. Dôkladne sa prosím oboznámte s predmetnými dokumentami.

Článok V. – Odkazy na internetové stránky tretích osôb

 1. Portál môže obsahovať odkazy, ktoré užívateľom dovolia opustiť Portál a prejsť na internetové stránky tretích strán (napr. na web https://edelweiss.sk/ umožňujúci získať členstvo Rakúskeho alpského spolku Alpenverein a s tým súvisiace celoročné horské poistenie). Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích strán, ani za žiadnu škodu či inú ujmu, ktorá by mohla byť užívateľom spôsobená v súvislosti s užívaním týchto internetových stránok, informáciami, ktoré sú na nich zverejnené, prípadne tovarmi alebo službami, ktoré tretie strany na svojich internetových stránkach propagujú a ponúkajú, nakoľko tieto internetové stránky Prevádzkovateľ neprevádzkuje a nemá vplyv na tvorbu ich obsahu.

 2. V prípade zistenia nevhodného obsahu internetových stránok tretích strán alebo nezlučiteľnosti ich obsahu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi alebo Podmienkami, Prevádzkovateľ odstráni odkazy na tieto internetové stránky. Prevádzkovateľ môže taktiež kedykoľvek a bez udania dôvodu odstrániť odkazy na akékoľvek internetové stránky tretích strán, ktoré na Portáli umiestnili užívatelia.

Článok VI. – Oznamovanie a riešenie problémov, dopytov a porušení práv duševného vlastníctva a kontaktné údaje

 1. V prípade výskytu problému s užívaním Portálu alebo dopytu na redakciu môžete Prevádzkovateľa bezplatne kontaktovať, a to prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na emailovú adresu: redakcia@hiking.sk.

 2. Oznámenia o porušení práv duševného vlastníctva, ku ktorému by podľa vás malo dochádzať v súvislosti s prevádzkovaním Portálu a zverejňovaním jeho obsahu zasielajte prosím na emailovú adresu: legal@hiking.sk alebo poštovú adresu: N Press, s.r.o., Jarošova 1, 831 07 Bratislava.

 3. Pred vybavením každého oznámenia musí byť spoľahlivo overená totožnosť jeho oznamovateľa, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu práv tretích osôb. Z toho dôvodu môže Prevádzkovateľ požiadať o poskytnutie dodatočných informácií či dokladov potrebných na verifikovanie identity oznamovateľa, ak má oprávnené pochybnosti o jeho identite. Ak ani postupom podľa predchádzajúcej vety nebude Prevádzkovateľ schopný preukázateľne verifikovať identitu oznamovateľa, môže odmietnuť vybaviť oznámenie.

 4. Každý oznamovateľ zároveň v rámci svojho oznámenia musí:

  a) hodnoverne preukázať svoje právo duševného vlastníctva alebo oprávnenie konať v mene nositeľa tohto práva, o ktorom tvrdí, že údajne bolo porušené,

  b) presne identifikovať chránené autorské diela či predmety, vo vzťahu ku ktorým namieta porušenie práva duševného vlastníctva,

  c) presne identifikovať obsah Portálu, o ktorom sa domnieva, že porušuje právo duševného vlastníctva (najspoľahlivejšou formou identifikácie je uvedenie príslušnej URL adresy umožňujúcej Prevádzkovateľovi správnu a rýchlu lokalizáciu sporného obsahu),

  d) vecne odôvodniť v čom konkrétne z jeho pohľadu spočíva porušenie práv autorov alebo iných nositeľov práv duševného vlastníctva alebo porušenie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov,

  e) špecifikovať svoje požiadavky alebo nároky,

  f) pravdivo uviesť svoje aktuálne kontaktné údaje pre účely komunikácie s Prevádzkovateľom a vybavovania jeho oznámenia (emailová alebo poštová adresa, prípadne aj telefónne číslo).

 5. Upozorňujeme, že v prípade, ak oznámenie nebude spĺňať predpísané náležitosti môže to mať za následok znemožnenie jeho náležitého vybavenia zo strany Prevádzkovateľa. Zjavne neopodstatnené, šikanózne či špekulatívne oznámenia alebo svojim obsahom všeobecné, neurčité či nezrozumiteľné oznámenia, alebo svojou povahou opakujúce sa oznámenia môže Prevádzkovateľ odmietnuť vybaviť. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že každý oznamovateľ nesie zodpovednosť za všetky prípadné negatívne a škodlivé následky, ktoré spôsobil svojim nedôvodným oznámením alebo uvádzaním nepravdivých, neoverených či mylných informácií vo svojom oznámení.

 6. Pri vybavovaní oznámenia môže Prevádzkovateľ sprístupniť jeho obsah užívateľovi a/alebo inému subjektu, ktorého sa oznámenie týka, aby Prevádzkovateľovi poskytol k veci vysvetlenie a všetku potrebnú súčinnosť a kooperáciu za účelom riešenia požiadaviek alebo nárokov vyplývajúcich z oznámenia, prípadne za účelom dosiahnutia náprava alebo odvrátenia Prevádzkovateľovi hroziacich nákladov, škody či inej ujmy a pod.

 7. Osobitne upozorňujeme, že na požiadanie Prevádzkovateľa je užívateľ Portálu povinný bezodkladne vysporiadať všetky dôvodne uplatňované požiadavky alebo nároky tretích osôb z práv duševného vlastníctva, ak je oznámenie tretích osôb opodstatnené a týka sa obsahu pochádzajúceho od tohto užívateľa.

 8. Informácie o konkrétnych oznámeniach a ich vybavení môže Prevádzkovateľ podľa vlastného uváženia zverejniť na Portáli.

Článok VII. – Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa ich zverejnenia.

 2. Užívateľom, ktorých obsah bol na Portáli zverejnený pred dátumom platnosti a účinnosti Podmienok bude Prevádzkovateľ zasielať do emailových schránok osobitné oznámenie o nových Podmienkach, v rámci ktorého budú mať možnosť si Podmienky prečítať a vyjadriť s nimi súhlas alebo nesúhlas (prostredníctvom svojho emailu) v lehote 3 mesiacov od doručenia oznámenia. V prípade, ak užívateľ v lehote podľa predošlej vety neoznámi Prevádzkovateľovi svoj nesúhlas s Podmienkami, predpokladá sa, že k Podmienkam nemá výhrady a akceptuje, aby sa Podmienky (vrátane licenčných podmienok) vzťahovali na jeho obsah, ktorý bol predtým zverejnený na Portáli. Okrem toho má užívateľ k dispozícii možnosť potvrdiť súhlas s Podmienkami (aktívnym zakliknutím príslušného políčka) pri využívaní Portálu.

 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Podmienky kedykoľvek jednostranne aktualizovať alebo zmeniť.

 4. Právne vzťahy neupravené v Podmienkach sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

 5. Pri užívaní Portálu je každý povinný dodržiavať nielen Podmienky a právny poriadok SR, ale aj právne normy štátu, kde sa nachádza. V prípade porušenia akýchkoľvek právnych noriem alebo ustanovení Podmienok zo strany užívateľov je Prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť všetky jemu dostupné informácie a dáta o užívateľoch (vrátane súkromných a osobných údajov) oprávneným orgánom.

V Bratislave, dňa 01. 03. 2021

Tiráž
 • Názov
  • HIKING.SK - posledná zastávka pred cestou na hory
 • ISSN
  • 1336-7846
 • Aktualizácia
  • 5x týždenne
 • Prvý publikovaný článok
  • 28.7.2002
 • Vydavateľ
  • N Press s.r.o.
  • Jarošova 1, 831 03 Bratislava
  • IČO: 46 887 491
 • Korešpondenčná adresa
  • Jarošova 1, 831 03 Bratislava
  • redakcia(zav)hiking.sk
 • Šéfredaktorka
  • Soňa Mäkká
   sona(zav)hiking.sk
 • Inzercia
  • inzercia(zav)hiking.sk
 • Grafika
  • Boris Meluš
 • Redakčný systém
  • Ľubomír Mäkký, Martin Šácha, Michal Mikuláš
 • Jazyková úprava
  • Tomáš Trstenský, Soňa Mäkká, Michal Bukvai
 • Hikeplanner a TuristickaMapa.sk
  • Michal Bukvai, Ľubomír Mäkký, Ivan Barka
  • odborné konzultácie:
   Pavol Juhoš, Martin Tomko, Marián Lacena